Hopp til innhald

MACREL-NO01 Norskprofil - emne I

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Den norskfaglige profilen innen master i kreative fag og læreprosesser er et studium av tekst og arbeid med skaping og framføring av tekst. Tekstomgrepet omfatter muntlige og skriftlige tekster, analoge og digitale tekster og skjønnlitterære sjangrer og fagtekster. Sentralt i studiet står teori om skaping og framføring av muntlige og skriftlige tekster, og teorier om teksters resepsjon, analyse og tolking. Didaktiske tilnærminger til tekstarbeid vil være gjennomgående i problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, arbeid med litteratur, muntlige og performative uttrykksformer. Også i arbeidet med det muntlige, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i andre fag vil didaktiske tilnærminger være gjennomgående. Norskfaget sin plass i skolen, i samtidskulturen og i danningshistoria, og tekstarbeid med sikte på danning og oppøving i estetisk skjønn og kritisk vurdering vil være et sentralt tema i studiet. Kreativt arbeid med tekst vil bli tematisert. Tekststudium som forskingsemne, kjennskap til internasjonal forsking på tekst, og teori og metoder knyttet til forsking på tekst vil stå sentralt.

 

Følgende tema blir vektlagt:

 • Teori om tekst: muntlig og skriftlig tekst i ulike sjangrer og medium
 • Teori om tilnærminger til tekst: estetiske teorier, retorisk teori, retninger innen analyse, teksttolking og tekstforståing
 • Teori om og arbeid med tekstskaping, tekstframføring og dramaturgi
 • Fagdidaktiske grunnlagsproblem og didaktiske tilnærminger til arbeid med tekst

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om muntlige teksttyper i fortid og samtid, sjangrer, medium, argumentasjon, språklige virkemidler og multimodale uttrykk
 • spesialisert kunnskap om litteraturteori med vekt på multimodale og performative uttrykksformer
 • inngående kunnskap om tekstanalyse, diskursanalyse, tekstskaping, tekstframføring og dramaturgi

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og tolke muntlige tekster med ulike uttrykksformer kritisk
 • skape, formidle og framføre muntlig og skriftlig tekst på en selvstendig måte
 • legge til rette for, rettleie og vurdere elevers skaping, formidling og framføring av tekst på en selvstendig måte

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge og lede arbeid med skriveprosesser, muntlig formidling og framføring
 • være en ressurs i faglige sammenhenger i spørsmål om tekstkunnskap
 • bidra til nytenking i innovasjonsprosesser i norskfaget

Krav til forkunnskaper

- ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet. Skriving av skjønnlitterære tekster og formidling og framføring av muntlige tekster kan inngå i studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Årsplanen/semesterplanen gir detaljert informasjon om studiekrav som må oppfylles for å få vurdering i emnet. Dette kan være:

 • deltaking i forelesinger, seminar og samlinger, og felles drøftinger på studiestedet og på nett
 • innlevering av tekster og oppgaver, rapporter og refleksjonsnotat, og framføring og formidling av muntlige tekster
 • Deltaking i prosjektarbeid, presentasjoner og rettleiing.

Vurderingsform

5 dagers hjemmeeksamen 60 %

Praktisk-metodisk eksamen 40%

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler