Hopp til innhald

MAFYS540 Undersøkelser og prinsipper for fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet integrerer praktiske ferdigheter, samt teoretisk og vitenskapelig kunnskap med vekt på undersøkelse, funksjonsvurdering og prinsipper for behandling. Ulike perspektiver på sykdom og helse videreføres til det psykiske og psykosomatiske fagområdet med vekt på å vurdere kroppsfunn helhetlig og i lys av pasientens livssituasjon og historie. Det legges vekt på å utvikle ny innsikt i forhold til undersøkelse, funksjonsvurdering og prinsipper for behandling i tråd med ny forskning og kunnskap. Studentene skal utvikle forståelse for sammenhenger i kroppslig funksjon og bevegelse gjennom egen erfaring.  

 • Psykomotorisk prøvebehandling 
 • Global Fysioterapeutisk Muskelundersøkelse (GFM) 
 • Body Awareness Rating Scale (BARS) 
 • Prinsipper for behandling og dosering 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom menneskers livserfaringer og kroppslige spor og uttrykk 
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom livserfaring og sammensatte belastningslidelser  
 • har inngående kunnskap om muskulære spenningers funksjon i regulering av følelser   
 • har inngående kunnskap om helhetlige kroppsundersøkelser, og deres teoretiske og empiriske grunnlag  
 • har inngående kunnskap om holdning, bevegelse og funksjon i et biologisk-, bevegelses-, samfunns- og humanistisk perspektiv. 
 • har inngående kunnskap om hvordan funksjonsvurdering peker mot egnede behandlingstilnærming 
 • har inngående kunnskap om undersøkelse i lys av etiske og brukermedvirkningsrelaterte perspektiv
 • har inngående kunnskap innen fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter: 
Studenten...

 • kan tilrettelegge for utforskende samarbeid med mennesker med sammensatte belastningslidelser, psykosomatiske og psykiske helseproblemer 
 • kan utføre helhetlig kroppsundersøkelse i form av psykomotorisk prøvebehandling tilpasset pasienters konkrete livssituasjon  
 • kan vurdere behov for kroppslig tilnærming, og hva slags terapeutiske mål og virkemidler som kan være hensiktsmessige 
 • kan planlegge og lede grupper der bevegelseserfaringer gir grunnlag for refleksjon om kroppslige og følelsesmessige opplevelser

Generell kompetanse: 
Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utføre psykomotorisk prøvebehandling    
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å beskrive, forstå og formidle funksjonsvurdering i sammenheng med livsbelastninger, og til å begrunne behandlingstilnærming og dosering 
 • kan formidle funn i undersøkelsen, og sammen med pasienten utvikle mål og planer for behandling på en etiske og faglig måte 
 • kan kritisk reflektere over egnet bruk av funksjonsvurdering og kartlegging   

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på master i klinisk fysioterapi ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, seminarer og ferdighetstrening. Ferdighetsundervisning og veiledet trening i undersøkelse og funksjonsvurdering vektlegges. I tillegg kommer nettbasert gruppearbeid, videokonferanse og selvstudium. Film-materiell vil blir brukt som utgangspunkt for deler av undervisningen. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstilles til eksamen i emnet:

 1. Studenten skal skrive et refleksjonsnotat basert på kroppsundersøkelse og funksjonsvurdering av medstudent eller en annen person. Max 1400 ord. 
 2. Gruppeoppgave der gruppen skriver et notat om undersøkelse og vurdering og prinsipper for behandling med utgangspunkt i en fiktiv case. Maks 1400 ord. Tilbakemelding på en annen gruppes arbeid inngår. 

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 påfølgende semestre. 

Vurderingsform

Praktisk eksamen
Eksamen innebærer at studenten blir prøvd i ferdigheter. Studenten må praktisk gjennomføre en psykomotorisk undersøkelse av medstudent (ca. 45 min), med påfølgende refleksjon om funksjonsvurdering og behandlingstilnærming (ca. 15 min.). 

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått 

Ny eksamen 
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler