Hopp til innhald

MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å gå i dybden på de fire første trinnene i kunnskapsbasert praksis: (1) refleksjon rundt egen praksis, (2) stille konkrete praksisnære spørsmål, (3) søke etter forskningsbasert kunnskap i databaser og andre ressurser og (4) kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til metodisk kvalitet, relevans og anvendbarhet. Innføring i akademisk skriving inngår i emnet. Emnet er obligatorisk og går over ett semester.

 • Ulike typer helsefaglige spørsmål og forskningsdesign.
 • Kilder til forskningsbasert kunnskap.
 • Valg av søkeord og teknikker for å bygge en effektiv søkestrategi.
 • Kritisk vurdering av forskningsartikler.
 • Introduksjon til statistikk.
 • Akademisk skriving: Argumentasjon, retorikk, sjangre.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om hovedforskjeller mellom ulike forskningsdesign
 • har avansert kunnskap om ulike kilder til forskningsbasert kunnskap og for hvilke spørsmål det er relevant å bruke kildene
 • har inngående kunnskap om kritisk vurdering av ulike typer vitenskapelige artikler

Ferdigheter: Studenten...

 • kan identifisere kunnskapshull og områder av usikkerhet i praksis
 • kan formulere klare og relevante helsefaglige spørsmål
 • kan identifisere det mest egnete forskningsdesignet for hvert enkelt spørsmål
 • kan utvikle og gjennomføre et godt og omfattende litteratursøk for å finne forskning
 • kan kritisk vurdere ulike typer vitenskapelige artikler med egnet sjekkliste

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om spørsmålsformulering, litteratursøk og kritisk vurdering på faglige problemstillinger i egen praksis
 • kan argumentere for styrker og svakheter ved en vitenskapelig artikkel
 • kan diskutere forskningsresultatenes overførbarhet og relevans til egen praksis
 • kan formidle fagstoff i en strukturert, klar og etterrettelig form

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studentersom er tatt opp på Master i kunnskapsbasert praksis, HVL

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med to seminarer på campus henholdsvis i begynnelsen og midtveis i semesteret. Undervisningen omfatter forelesninger (video og klasserom), videokonferanser, oppgaveløsing individuelt og i grupper, og andre studieaktiviteter som quiz, og deltakelse i diskusjonsfora. Studenten må påregne selvstudium utover undervisningen i emnet.

Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Foruten de to seminarene foregår undervisning, samt kommunikasjon med medstudenter og faglærere via studiestøttesystemet Canvas. For å delta på videokonferanser trenger studenten mikrofon og høyttaler, vi anbefaler også å bruke webkamera og hodetelefon.

Seminarer i Bergen: På det første seminaret får studenten en innføring til kunnskapsbasert praksis, og skal reflektere over hvordan modellen og trinnene i kunnskapsbasert praksis kan overføres til praksis. Det gis også en innføring i akademisk skriving. På det andre seminaret skal studenten jobbe praktisk med kritisk vurdering av systematiske oversikter. Seminarene går over 3-4 dager.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Spørsmålsformulering og litteratursøk: Studenten skal levere inn et utkast til eksamensbesvarelsens del.  Studenten vil få individuell tilbakemelding på utkastet fra faglærer.

2.  Kritisk vurdering: Studenten skal forberede og delta på seminar, gruppearbeid og fremlegg relatert til kritisk vurdering av systematiske oversikter under andre samling.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave

1:  Spørsmålsformulering og litteratursøk innenfor et selvvalgt tema. Besvarelsen skal være på maksimalt 2000 ord.

2:  Kritisk vurdering av selvvalgt systematisk oversikt. Besvarelsen skal være på maksimalt 3000 ord.

Vurderingsutrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen Dersom eksamensbesvarelsen vurderes til ikke bestått (F), må studenten omarbeide besvarelsen og levere denne til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler