Hopp til innhald

MGUKR401 KRLE 2, emne 2 - Valgfri religion, filosofi og læreplanarbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner, som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2 emne 2 utgjør FoU-oppgaven 7,5 sp. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2 emne 2 legges det vekt på grundig kunnskap om en valgfri religion eller et valgfritt livssyn. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofer fra nyere tid og religionsundervisning i et komparativt perspektiv står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til lokalt læreplanarbeid for bestemte alderstrinn. Gjennom FoU-oppgaven skal en med selvstendig arbeid og kritisk refleksjon tilegne seg forskningsbasert kunnskap innenfor KRLE-fagets rammer.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • grundig kunnskap om den valgte religion eller det valgte livssyn
 • kunnskap om betydningsfulle filosofer fra nyere tid
 • kunnskap om "Religious Education" i utvalgte land i komparativt perspektiv
 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål og grunnleggende kjennetegn ved forskningsbasert arbeid (FoU-oppgaven)

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • sette seg inn og tilegne seg kunnskap om et utvalgt KRLE-emne på egen hånd
 • analysere KRLE-fagets læreplan og utarbeide en lokal læreplan til bruk i undervisningen
 • kritisk analysere relevant forskning innenfor et valgt tema og anvende kunnskapen til å besvare en selvvalgt problemstilling gjennom en akademisk skriftlig oppgave
 • anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grundig kunnskap om den/det valgte religion/livssyn og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i undervisning tilpasset bestemte alderstrinn
 • har grundig kunnskap om forskning innen religion, livssyn og etikk med relevans for KRLE-faget og barn og ungdom generelt
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til kontinuerlig å utvikle KRLE-faget på best mulig måte for den enkelte elev og med henblikk på bestemte alderstrinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUKR101 og MGUKR201

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, gruppearbeid og studentaktiviteter. Studentaktivitet i form av individuelle oppgaver og arbeid i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. Arbeid med arbeidskravet er delvis integrert i undervisningen. I arbeidet med FoU-oppgaven arrangeres idemyldringsseminar, oppstartsseminar med fokus på akademisk skriving og midtvegsseminar. Se ellers "Generelle retningslinjer for FoU-oppgaven". Fagspesifikke retningslinjer for FoU-oppgave i KRLE gis ved semesterstart.  

Obligatorisk læringsaktivitet

 • I gruppe skal studentene utvikle en lokal læreplan for KRLE-faget innen et avgrenset område. Det skal legges vekt på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy samt vurdering i KRLE-faget. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Utdypende retningslinjer blir gitt ved semesterstart.
 • I forbindelse med FoU-oppgaven arrangeres et obligatorisk midtvegsseminar. Utdypende retningslinjer gis ved semesterstart.

Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Deleksamen, med en FoU-oppgave og en muntlig eksamen knyttet til KRLE-pensum.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

FoU-oppgaven utgjør 50% av endelig karakter og muntlig eksamen utgjør 50% av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

FoU-oppgave

Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikke bestått, kan FoU-oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Canvas.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgaven: Alle.
 • Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler