Hopp til innhald

MKS591 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Tema for masteroppgaven knyttes til en spesialitet i klinisk sykepleie, og masteroppgaven skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i klinisk sykepleie. Arbeidet med masteroppgaven utvikler teoretisk og klinisk fagforståelse i sykepleiespesialiteten, innsikt i forskningsmetodikk, kritisk analyse, og nødvendige ferdigheter til å kunne samle og håndtere data.

Emnet utvikler kritisk, analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger.

Muligheten til å samle inn data selv eller benytte tilgjengelige data fra veileders eller andres forskning må være avklart tidlig i studiet hvor det legges opp til et tett samarbeid med det kliniske feltet.

Deler av arbeidet med masteroppgaven kan gjøres andre steder i Norge eller i utlandet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten...

 • har avanserte kunnskaper og faglig innsikt innen det valgte faglige temaområdet.
 • kan gjøre rede for relevante metodiske og teoretiske forhold
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem.

Ferdigheter: 

Studenten...

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, vise evne til å anvende vitenskapelige metoder og analyseformer i arbeidet med en masteroppgave med de krav som kjennetegner en akademisk tekst
 • kan avgrense og analysere en faglig relevant problemstilling
 • kan vise selvstendighet i bruk av forskningslitteratur i masteroppgaven
 • kan vise varsomhet i etiske spørsmål i eget forskningsarbeid
 • kan evaluere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksetter systematiske tiltak for kvalitetsforbedring

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan behandle kliniske problemstillinger og vise kritisk anvendelse av forskningsprosessen
 • kan bruke selvstendig forskningsbasert litteratur og teoretiske perspektiver
 • kan dokumentere og formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert refleksjonsnivå med tanke på relevante forskningsetiske forhold og valg
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning og formidle et selvstendig arbeid og beherske terminologi innen valgt spesialitet
 • kan formidle forskningsresultater nasjonalt eller internasjonalt

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner og selvstudie, og individuelt arbeid med datamaterialet. Veiledning kan gis individuell eller i gruppe (inntil 10 veiledningstimer) . Gi og få tilbakemeldinger på egne og andres oppgavemanus.

Prosjektplanen skal godkjennes av veileder før arbeidet med oppgaven starter opp.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan levere masteroppgaven:

1. Deltakelse på minimum 5 timer veiledning på masteroppgaven.

2. Deltakelse på to oppgaveseminar.

De obligatoriske læringsaktivitetene er gyldige i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Masteroppgave 
Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt.Masteroppgaven kan utarbeides individuelt eller i gruppe.

Alternativ 1: Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt vitenskapelig tidsskrift: Kappe på inntil 8500 ord, samt artikkel svarende til tidsskriftets retningslinjer.

Alternativ 2: Monografi med et omfang på inntil 17000 ord.

Tekst i tråd med Rettleiar for masteroppgåva, som ble gjeldende fra høsten 2020:
Alternativ 1: Monografi med et omfang på inntil 15000 ord.

Alternativ 2: Artikkel med kappe Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. Kappen skal være på inntil 5000 ord.

Alternativ 3: Artikkelmanuskript uten kappe. Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. Tall på ord i forfatterveiledningen trenger en ikke fylle ut. Artikkelen kan være på inntil 7000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsutrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen en gang.

Det er ikke anledning til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler