Hopp til innhald

MT500 Fysisk aktivitet og naturopplevingar som omsorg

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet har tre samlingar à fire dagar med ulike arbeidsoppgåver mellom samlingane. Innhald i emnet er:

- Teoriar om salutogenese

- Teoriar om rehabilitering og folkehelse.

- Ulike perspektiv på menneske med nedsett funksjonsevne

- Relasjon

- Fysisk aktivitet og naturopplevingar

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studenten ha:

Kunnskap om:

- teoriar om omsorg, aktivitet og helse med utgangspunkt i salutogenese

- teoriar om rehabilitering og folkehelse

- samanhengar mellom fysisk aktivitet, naturopplevingar og helse

- ulike perspektiv på menneske med nedsett funksjonsevne

- relasjonelle faktorar

Ferdigheiter i å:

- kunne analysere og arbeide sjølvstendig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar om helsefremjande faktorar.

Generell kompetanse:

- kunne anvende teoriar om helsefremjande faktorar og analysere og arbeide sjølvstendig med problemløysing på grunnlag av desse teoriane.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, aktivitetar, arbeid i grupper og seminar med rettleiing. Skriftlege førebuingar mellom samlingane, etterfølgt av munnlege presentasjonar (relevane metodar som førebuing til sluttvurdering). Canvas vert nytta som elektronisk læringssystem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må vere vurdert som godkjent for å framstille seg til eksamen.

1. Minimum 80 % deltaking i samlingane.

2. Ei skriftleg oppgåve. Omfang er 1600 ord +/- 10%. Studenten får ei rettleiing på oppgåva.

Vurderingsform

Individuell skriftleg heimeeksamen over 9 dagar. Omfang er 3000 ord +/-10%.

Vurderingsutrykk  A - F der F er ikkje greidd

Ny eksamen

Om kandidaten får ikkje greidd på eksamen eller vil forbetre karakter - må heile eksamen takast opp att, og ny oppgåve løysast.