Hopp til innhald

OPR502 Anatomi, kirurgi og mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet utdyper utdype kunnskaper i kirurgi og anatomi ved kirurgiske lidelser.  Emnet legger tilrette for å tilegne kunnskaper om mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmakologi og anestesi, som grunnlag for å kunne delta under kirurgiske inngrep, gjennomføre sykepleiepleietiltak og overvåke operasjonspasienten.

 • Kirurgi
 • Anatomi
 • Mikrobiologi og infeksjonsmedisin
 • Anestesiologi og farmakologi

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert innsikt i anatomi og kirurgi og patofysiologi knyttet til kirurgiske inngrep og lidelser
 • har spesialisert kunnskap om infeksjonsmedisin, smittespredning, smitteveier og hvordan å bryte smittekjeden
 • har spesialisert kunnskap om anestesi og medikamenter som benyttes under operative inngrep

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og ser disse i faglige sammenhenger
 • kan analysere og vurdere pasientens tilstand med henblikk på det det pre-, per- og postoperative forløp

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kan delta i teamarbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og ut mot allmennheten
 • har et analytisk forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i OPR502 må eksamen i MKS552 være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Anatomi, mikrobiologi og kirurgisk sykdomslære på et bachelornivå forutsettes, da undervisningen her bygger på dette.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen
3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Oppgaver kan gis i form av åpne spørsmål, caseoppgaver og/eller multiple choice questions (MCQ).

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler