Hopp til innhald

PHDH904 Helsefremming og mestring

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I emnet presenteres sentrale perspektiver innen helsefremming som salutogenese, myndiggjøring (empowerment), og health literacy (helsefremmende kompetanse) og hvordan helsefremmende kompetanse kan fremmes ved å støtte personer til å ta i bruk egne kunnskaper og ferdigheter om hva som fremmer deres helse og mestring. I emnet rettes fokus mot å identifisere ressurser og handlingsrom i gitte situasjoner eller sammenhenger, og mot bevisstgjøring og bruk av disse for å fremme helse og mestring. Likeverdighet, like muligheter og sosial ansvarlighet kobles til ulike tilnærminger og forskningsspørsmål. Ulike forskningsmetodiske tilnærminger for å øke kunnskapen innen helsefremming og mestring blir kritisk drøftet.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • er i kunnskapsfronten når det gjelder ulike helsefremmende teorier og begreper, og har forståelse for helse som et tverrvitenskapelig kunnskapsområde
 • er i kunnskapsfronten når det gjelder ulike mestringsteorier
 • kan vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av ulike metoder innen forskning knyttet til fagområdet helsefremming og mestring
 • har avansert kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer personsentrerte og aktive læringsprosesser knyttet til helse
 • har omfattende kunnskap om områder og faktorer som kan fremme mestring og helse i ulike sammenhenger

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • er i stand til å problematisere eksisterende teori og praksis i helsefremming og mestring, og identifiserer kunnskapshull
 • har integrert kunnskap og forståelse på ontologisk og epistemologisk nivå for hvordan helsefremming kan være hovedfokus i forskning
 • kan formulere problemstillinger for og planlegger forskning relatert til helsefremming og mestring
 • kan håndtere komplekse kunnskapsspørsmål og utfordrer og videreutvikler etablert kunnskap og praksis innen helsefremming og mestring

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan identifisere ulikhet i helse og viser etisk bevissthet og sosial ansvarlighet når det gjelder tilnærminger til helsefremming og mestring
 • kan identifisere og analysere viktige og relevante forskningsetiske problemstillinger med fokus på helsefremming og mestring
 • kan ta initiativ til tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter og kvalitetssikringsarbeid knyttet til helsefremming og mestring
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper som fagfeller, studenter og allmennheten

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger på campus med forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og presentasjoner i plenum.

Tentativ arbeidsbelastning

Ressursforelesning/interaktiv læring: 20 timer

Gruppearbeid/interaktiv læring: 20 timer

Selvstudie: 55 timer

Presentasjon og evaluering i plenum: 10 timer

Hjemmeeksamen: 35 timer

Total (5 stp): 140 timer

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke aktuelt

Mer om hjelpemidler