Hopp til innhald

PS1-303 Kommunikasjon, samarbeid, konfliktforståing og konfliktløysing

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Samspel mellom menneske er sentralt i forståing av utvikling av psykiske lidingar så vel som betringsprosessar. Teori, modellar for kommunikasjon og kunnskap om konfliktar og løysing av konfliktar blir belyst.

Sentrale tema:

 Kommunikasjons- og terapimetodar knytt til psykiske lidingar

Relasjonen si rolle i psykisk helsearbeid

Relasjon knytt til makt/avmakt, konflikt, tvangs- og kontrolltiltak

Brukarperspektivet, autonomi, brukarmedverknad

Konfliktforståing

Læringsutbytte

Etter fullført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

  • avansert kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsprosessar

Ferdigheter:

  • anvende relevante tilnærmingar i kommunikasjon og samhandling med pasientar, brukarar og pårørande med ulik kulturell og sosial bakgrunn, i samarbeid med andre profesjonelle
  • nytte anerkjent kunnskap om ulike psykiske lidingar og kommunikasjon og konfliktløysing på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse:

  • reflektere kritisk over egen kommunikasjon og samhandling
  • argumentere for og sjølvstendig nytte relevante teori om kommunikasjon i samhandling med pasientar, brukarar, pårørande og fagpersonar i psykisk helsearbeid
  • formidle betydinga av relasjonen og brukarperspektivet i psykisk helsearbeid på ein sjølvstendig måte

Krav til forkunnskapar

Sjå opptakskrava til vidareutdanning i psykisk helsearbeid, tverrrfagleg vidareutdanning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivtetar må vere godkjende før studenten kan framstille seg for sluttvurdering:

Individuelt arbeid og presentasjon i gruppe. 

Minimum 80% deltaking på kommunikasjonstrening, med og utan e-læringsverktøy.

Minimum 80 % deltaking i rettleiingsgrupper (2 timar).

Vurderingsform

Skriftleg individuell oppgåve, maks 3000 ord. Oppgåvetekst vert gitt ved emnestart. Gradert karakter A-F, med A som beste karakter og F som ikkje greidd.