Hopp til innhald

RADP1 Klinisk praksis - pasienten i sentrum

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt med 2 uker intern praksis på SimArena der studentene trener på praktiske prosedyrer som de vil møte i klinisk praksis.

Ekstern praksis består av 8 uker i spesialisthelsetjenesten der fire uker er på en bildediagnostisk avdeling (del 1) og fire uker ved en somatisk avdeling på sykehus (del 2).

I ekstern praksisdel 1 inngår enten konvensjonell røntgen eller computertomografi med fokus på radiografiprosessen, pasientsamhandling, undersøkelsesprosedyrer og administrative rutiner. Del 2 er tilrettelagt på ulike somatiske avdelinger på sykehus med fokus på grunnleggende omsorg, pleie og behandling av pasienten.

Emnet har pasienten i sentrum og skal gjøre studenten i stand til å ivareta pasienten som kommer til en bildediagnostisk avdeling. Kommunikasjon, etikk, pasientobservasjoner og legemiddelhåndtering er sentrale tema.

I hver praksisdel utarbeider studenten et refleksjonsnotat (inntil 400 ord) som brukes ved midtveisvurdering.

Læringsutbytte

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…    

 • har kunnskap om relevante kliniske symptomer og sykdomstegn ved medisinske tilstander
 • har kunnskap om yrkesspesifikke etiske retningslinjer
 • *har kunnskap om avdelingen sine bilde- og informasjonssystemer og informasjonsoverføring
 • kjenner til lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk, herunder retningslinjer for dokumentasjon og avvikshåndtering
 • har kunnskap om lovverk og regler for taushetsplikt og informasjonssikkerhet samt behandling av sensitiv informasjon
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier og metoder
 • kjenner til egen og samarbeidende profesjoners kjernekompetanse

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan fremstilling og gjenkjenne normal anatomi og vanlig forekommende patologi innen et utvalg organsystemer på konvensjonell røntgen og CT
 • kan under veiledning gi informasjon om bruk og bivirkninger av kontrastmidler og andre aktuelle medikamenter
 • kan gi informasjon til pasient, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • kan utføre grunnleggende pasientobservasjon og relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter
 • kan identifisere forverring av pasientens tilstand og iverksette tiltak
 • *kan beherske hygieniske prinsipper, inkludert rene og sterile prosedyrer
 • kan delta i tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeide i avdelingen
 • kan behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte
 • kan delta i tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeide i avdelingen, inkludert andre studentgrupper som er i avdelingen

Generell kompetanse:
Studenten….

 • har tilegnet seg kunnskap om oppbygning og virkemåte for sikker bruk av konvensjonell røntgen og CT
 • kan under veiledning planlegge, gjennomføre og vurdere ulike undersøkelser og behandling utfra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand
 • *har tilegnet seg kommunikasjons- og veilednings kompetanse som gjør kandidaten i stand til å samhandle med pasienten og pårørende

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi. Godkjent arbeidskrav (test) i medikamentregning i RAD150

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Intern praksis: Studentene har ferdighetstrening på SimArena med ferdighetstrening i praktiske prosedyrer som studentene vil møte i klinisk praksis. Simulering i grunnleggende HLR og kommunikasjon / informasjon til pasient og pårørende er også vektlagt.    

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder) 
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger og sykepleier på somatisk avdeling 
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av praksislærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis.

Ferdighetstrening i SimArena (intern praksis)

Læringsaktiviteten er gyldig for gjeldende praksisperiode. 

Vurderingsform

Praksisemnet vurderes i to deler, del 1 somatisk praksis og del 2 radiologisk praksis.  

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og en i slutten av hver praksisdel. Student, praksisveileder og praksislærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Ved midtveisvurdering inngår studentens refleksjonsnotat som en del av vurderingen. Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Hver praksisdel vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt.

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Ved ikke bestått del 1 eller del 2, må aktuelle del tas igjen. Begge deler må være bestått før studenten består emnet. Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden (del 1 eller del 2) gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP101 - 1. klinisk praksis - radiologisk avdeling - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • BRP201 - 2. klinisk praksis - somatisk avdeling - Reduksjon: 9 studiepoeng