Hopp til innhald

SYKS100 Grunnleggande sjukepleie

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet dannar eit teoretisk grunnlag for kunnskap og forståing for mennesket sine grunnleggande behov og sjukepleiaren sin helsefremmande, førebyggande, behandlande, rehabiliterande og lindrande funksjon, inkludert palliasjon.

Emnet dekker i tillegg følgande tema:

 • sjukepleieprosessen
 • sjukepleiedokumentasjon
 • personsentrert sjukepleie
 • verdiar og omgrep i sjukepleie
 • helse og sjukdom
 • mennesket sine grunnleggande behov (fysiske, psykiske, sosiale og åndelege behov)
 • motivasjon og meistring
 • stress, kriser og sorg
 • hygiene og smittevern
 • aldringsprosessen
 • sjukepleie til personar med kognitiv svikt
 • yrkesetiske retningslinjer
 • offentlege dokument og gjeldande lovverk med særskilt fokus på teieplikt og brukarmedverknad

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Studenten…

 • har brei kunnskap om mennesket sine grunnleggande behov
 • har kunnskap om sentrale verdiar og omgrep i sjukepleie
 • har kunnskap om sjukepleiaren sin helsefremmande, førebyggande, behandlande, rehabiliterande og lindrande funksjon, inkludert palliasjon
 • har kunnskap om infeksjonsførebyggande tiltak
 • har kunnskap om aldringsprosessen
 • har kunnskap om personsentrert sjukepleie
 • har kunnskap om kvalitet og pasienttryggleik innanfor pleie- og omsorgstenesta
 • har kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og gjeldande myndigheitskrav

Ferdigheiter:
Studenten…

 • kan vise til fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan formidle sentralt fagstoff, problemstillingar og løysingar
 • kjenner til standard terminologi i  dokumentasjon av sjukepleie

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressursar
 • Formidling frå studentar
 • Ferdigheitstrening
 • Simulering
 • Rettleiing
 • Medstudentrespons
 • Oppgåveløysing
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Helseomgrepet.
Arbeidskrav 2: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Sjukepleiaren sitt funksjons- og ansvarsområde.
Arbeidskrav 3: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Etisk refleksjon.

Godkjend arbeidskrav er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Individuell skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Tid og stad for eksamen blir gitt på Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikkje bestått karakter.

Ny eksamen
Ny eksamen blir gjennomført med same form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BSS1AB - Introduksjon til sjukepleie - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • BSS2B2 - Fagforståing for sjukepleie i sjukeheim - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • BSSV1 - Samfunnsvitskaplege perspektiv på grunnleggjande sjukepleie - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • SK169 - Grunnleggande sjukepleie og sjukepleie til eldre - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SYKHB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SYKSB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 7,5 studiepoeng