Hopp til innhald

VPL100 Vernepleie, fag og profesjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Innføring i vernepleierens ulike arbeidsfelt og metodisk miljøterapeutiske og helsefaglig arbeid er tema studentene skal arbeide med i dette emnet. Videre skal studentene arbeide med kommunikasjon- og relasjonskunnskap, både teoretisk og praktisk. Historikk, og kompetanseområder innen vernepleierens fagområder er tema i emnet.  

Sentrale tema i emnet er: profesjonens historie, avvikshistorie og syn på funksjonshemming, kommunikasjon, miljøterapeutisk arbeid, livskvalitet, inkludering og deltagelse, brukermedvirkning og selvbestemmelse, menneskerettigheter og juss. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: 

Studenten… 

  • har kunnskap om vernepleierens rolle og funksjon 
  • har kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sjukdom på individnivå 
  • har kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse 
  • har kunnskap om konvensjoner, lover og regler for å sikre inkludering, likestilling og ikke-diskriminering 

Ferdigheter: 

Studenten..  

  • kan reflekterer over egne ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonskompetanse, og justere disse under veiledning 
  • kan vurdere problemstillinger knyttet til inkludering, likestilling og deltagelse 

Generell kompetanse: 

Studenten… 

  • kan utveksle synspunkter og erfaringer om vernepleiefaglig problemstillinger og yrkesutøvelse 

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie. 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer, simulering, framlegg og gruppearbeid. 

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Prosjektarbeid

2. Ekskursjon over 2 dager (inntil en overnatting). Studentene må være forberedt på å betale en  egenandel. Det legges til rette for kompensatoriske arbeidskrav. 

 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen på 4 timar.

Vurderingsuttrykk:  

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.  

Ny eksamen:

Foregår som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BVP130 - Vernepleie - fag og profesjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • VPL5-106 - Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • VPD5-106 - Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng