Hopp til innhald

VPL130 Miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på miljøarbeid, habilitering og rehabilitering som er sentrale vernepleiefaglige tilnærminger i miljøterapeutisk arbeid i et livsløpsperspektiv. Innføring i ulike arbeidsmodeller introduseres til studentene. Arbeid med sosiale relasjoner og nettverk står sentralt. Emnet fokuserer på utfordringer knyttet til å leve med funksjonsnedsettelser, og hvordan en kan legge til rette for mestring og deltagelse.  

Sentrale tema i emnet er: miljøterapeutisk arbeid, selvbestemmelse, beslutningsstøtte og vergemål, samtykkekompetanse og kunnskapsbasert praksis. Enkel legemiddelregning og innføring i generell legemiddeladministrering inngår også i emnet.   

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: 

Studenten... 

 • har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske arbeid 
 • kan oppdatere sin kunnskap om kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap til lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter 
 • har kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • har kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering 
 • har kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning 
 • har kunnskap om generell farmakologi 
 • har kunnskap om legemiddelregning 

 

Ferdigheter: 

Studenten... 

 • kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte, §8b kan reflektere over ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid 
 • kan finne og henvise til faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltagelse 

   

Generell kompetanse: 

Studenten... 

 • har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan formidle faglige synspunkt knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse 
 • kjenner til relevante problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse 
 • kjenner til faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie. 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges muntlige studentaktive arbeidsformer som fremlegg, bruk av digitale verktøy, gruppearbeid og seminarer. Andre undervisningsformer er forelesninger, veiledning og selvstudie.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende  obligatoriske  læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Delta i workshop med caseoppgaver i lærerstyrte grupper (tre dager) 

2. Skriftlig gruppeoppgave på inntil 2000 ord basert på arbeid med caseoppgaver i gruppe 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen.  

Case blir delt ut to dager før eksamen.  Studenten forbereder presentasjon på 15 minutter. Eksaminasjonen består av 15 minutter presentasjon og 15 minutter eksaminasjon fra sensorene.  

Vurderingsuttrykk:  

Gradert karakterskala:

A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen:

Ved ikke bestått (karakter F) fremstilles studentene til ny muntlig eksamen med ny caseoppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Studenter kan ha med notater i tilknytning til presentasjonen.  

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-211 - Vernepleiaren som miljøarbeidar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • VPD5-211 - Vernepleiaren som miljøarbeidar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP232 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på tilrettelegging og tiltak - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP202 - Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på funksjonsnedsetjing og funksjonshemming - Reduksjon: 5 studiepoeng