Hopp til innhald

KJE150 Bacheloroppgave - Kjemi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i siste studieår.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet utføres normalt i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling i et refleksjonsnotat og prosjektet skal presenteres av gruppen.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Emnet avsluttes med utstillingen EXPO, der avgangsstudentene får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kunne

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et kjemiingeniørfaglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessig innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ved tildeling av bacheloroppgave etter 4. semester skal 100 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsemner som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 5. semester økes studiepoengkravet til 120 studiepoeng. Dispensasjon fra dette kravet kan vurderes etter søknad til studieprogramansvarlig og gjennomført utdanningssamtale.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der 3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Grupper med to deltakere, fire deltakere eller at en student jobber alene, kan unntaksvis tillates. 

20 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

Prosjektarbeid

Prosjektgruppen utarbeider en forprosjektrapport i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Forprosjektrapporten inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med prosjektplan (framdriftsplan) og eventuelt kostnadsoverslag. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/spesifikasjon/konstruksjon/beregning/programmering osv. med basis i fagfeltet.

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Som avslutning på bacheloroppgaven arrangeres EXPO, der gruppen får vist frem prosjektet de har jobbet med i form av plakat og eventuelt produkt.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Individuelle krav:

 • deltagelse på veiledningstimer
 • skriftlig prosjektdagbok med et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2. Krav til gruppen:

 • tre innleveringer relatert til forelesningene i vitenskapelig metode og teori
 • forprosjektrapport med prosjektplan
 • midtveispresentasjon
 • plakat til EXPO

Kravene skal ferdigstilles til gitte frister. De godkjente arbeidskravene er kun gyldige i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

 • bacheloroppgave, felles vurdering for gruppen
 • muntlig eksamen, individuell vurdering

Karakterskalaen er Bestått /Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått karakter på bacheloroppgaven gis det anledning til å levere en forbedret versjon i påfølgende semester. Ved behov arrangeres det ny muntlig eksamen i det påfølgende semesteret.

Bacheloroppgaven består av

 • bacheloroppgave (skriftlig) og eventuelt produkt
 • plakat

Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen med sluttpresentasjon av prosjektet avholdes etter at bacheloroppgaven er levert. Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler