Hopp til innhald

MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder i matematisk analyse (derivasjon og integrasjon for funksjoner av én variabel). Faget skal illustrere hvordan matematikk kan være et verktøy for å løse ingeniørfaglige problemstillinger.

Emnet danner en del av det matematiske fundamentet for videre ingeniørstudium. Emnets praktiske øvinger vil føre til økt evne til matematisk resonnering og problemløsing.

Ingeniørstudiene benytter ulike matematiske metoder og resultater til ulike tider, og deler av emnet er tilpasset det enkelte studium.

Matematiske tema for emnet er: funksjoner, grenser, kontinuitet; derivasjon og anvendelser av derivasjon; integrasjon og anvendelser av integrasjon; enkle differensiallikninger; numeriske metoder; vektorregning, komplekse tall. Videre lineære likningsystem, matrisealgebra, egenverdier/egenvektorer, basisskifte, vektorrom, lineære og homogene transformasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Gjøre rede for funksjonsbegrepet, derivert og integral, og anvende disse på enkle praktiske problemstillinger.
  • Forklare prinsippene for differensiallikninger. Må også være i stand til å løse enkle differensiallikninger.
  • Gjøre rede for aktuelle numeriske metoder
  • Ha forståelse for vektorer, samt kjenne til grunnleggende vektoroperasjoner
  • Gjøre rede for begreper, metoder og teknikker innen lineær algebra

Ferdigheter

  • Anvende grunnleggende begreper og metoder fra matematisk analyse til å analysere og løse ingeniørfaglige problemer, blant annet ved hjelp av matematiske dataverktøy

Generell kompetanse

  • Ha den matematiske forståelsen som er nødvendig for videre faglig utvikling
  • Foreta grundige og presise logiske resonnementer
  • Være i stand til å løse praktiske problemstillinger ved hjelp av matematiske modeller og metoder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper i programmering (tilsvarende DAT100 og MAT101).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator.Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler