Hopp til innhald

BARN501 Barnesykepleie, medisin og naturvitenskap

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om barnesykepleiers arbeidsfelt, medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap om diagnoser hos barn og unge, og hvordan sykdom virker inn på barn og familien rundt.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper som bidrar til å sikre handlingskompetanse innen sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn innen ulike alderstrinn.

Naturvitenskapelige emner

 • Anatomi, fysiologi, patofysiologi
 • Sykdomslære
 • Respirasjonssvikt og respirasjonsregulering
 • Sirkulasjonssvikt og sirkulasjonsregulering
 • Syre-base regulering
 • Fysiologi ved smerte og stress
 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi og hygieniske prinsipper
 • Forebyggende tiltak
 • Komplikasjoner

Sykepleiefaglige emner

 • Teorier om sykdom, helse, sosial ulikhet og livskvalitet
 • Å være akutt kritisk syk og å være pårørende til barn og unge som er akutt kritisk syk
 • Å leve med sykdom sett i et alder- og kjønnsperspektiv
 • Sykepleie til ulike grupper syke barn både i akutt fase, i rehabilitering og habilitering ved langvarig sykdom
 • Fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved å være syk
 • Pasient og pårørendes opplevelser og reaksjoner ved sykdom og død
 • Sykepleie ved respirasjonsstøttende behandling
 • Sykepleie i relasjon til undersøkelser og medisinsk behandling
 • Sykepleie ved kirurgiske inngrep (pre/per/post)
 • Kommunikasjon og samhandling med barn og foreldre
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak til langvarig syke barn
 • Pasientforløp, samarbeid og ansvarsdeling mellom institusjoner og sektorer i tjenestetilbudet til barn og unge
 • Håndtering av medisinsk-teknisk utstyr

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om sentrale diagnoser hos barn, herunder patologi, epidemiologi og prognose ved ulike lidelser i ulike aldersgrupper
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdom utvikler seg, hvordan akutte komplikasjoner, langtidskomplikasjoner og følgesykdommer kan påvirke pasienten fysisk, psykisk og sosialt
 • kan bruke kunnskap om sykdom, forebygging,utrednings- og behandlingstiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet
 • har inngående kunnskaper i hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre, og hvordan patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander starter og utvikles innenfor ulike alderstrinn
 • har kunnskap om de vanligste medisinske undersøkelsesmetoder
 • har inngående kunnskap om virkning og bivirkning av medikamenter, og forstår farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
 • har kunnskap og forståelse om mikroorganismer og resistensutvikling og kunne ta ansvar for hygieniske prinsipper og forebygge infeksjoner
 • har kunnskap til fosterets vekst og utvikling, og betydningen av umodenhet ift. sykdomsutvikling, symptomer og behandling
 • har inngående kunnskap om neonatalogi, pediatri, kreftformer hos barn, legemidler til barn, anestesi til barn, barnekirurgi, komplikasjoner ved kirurgiske inngrep, nevrologiske sykdommer hos barn, barnepsykiatri, barneulykker, smertebehandling, overvåking og medisinske behandling ved ulike akutt og/eller kritiske tilstander, hjerte/lungeredning, transport av nyfødte
 • har kunnskap om ulike behandlingsprinsipper og -teknikker, og kunne begrunne valg av behandlingstilnærming
 • har kunnskap om forskjellige forebyggingsstrategier
 • har inngående kunnskap og observasjonsevne iht hvordan ulike tilstander hos barn utvikler seg og innvirker på pasienten fysisk og psykisk
 • har inngående kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i helsetjenesten for eksempel samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • har kjennskap til aktuell lovgivning, pasientrettigheter og pasientorganisasjoner samt tilbud ved lærings- og mestringssentra for familier med syke barn

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan foreta nødvendig tolkning av relevante medisinske undersøkelser
 • kan bruke aktuelt medisinsk teknisk utstyr i samsvar med gjeldende forskrift
 • kan håndtere og administrere medikamenter, kjenner bivirkninger og interaksjon og tar ansvar for pasientenes sikkerhet basert på farmakologiske prinsipper
 • kan handle på bakgrunn av observasjon av pasient
 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og iverksette sykepleietiltak
 • kan utarbeide rehabiliteringsforløp og individuell plan
 • kan ivareta pasienter som trenger lindrende behandling/palliasjon
 • kan veilede annet helsepersonell i å møte behov hos syke barn og deres pårørende

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kartlegge og vurdere pasienter ut fra et kunnskapsbasert sykepleiefaglig perspektiv
 • kan undervise og veilede barn og deres pårørende

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid med framlegg og opposisjon
 • Ferdighetstrening
 • Studiegruppe
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • 1: Punktpraksis 2 dagar etterfulgt med seminar.
 • 2: Medikamenttest

Vurderingsform

Eksamen: Individuell skriftlig 2 timers eksamen. 

Vurderingsuttrykk:
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler