Hopp til innhald

BFY330 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er knyttet til skriving av bacheloroppgave, individuelt eller i par. Bacheloroppgaven representerer ferdighetstrening i FOU-arbeid med læring av selve arbeidsformen og prosessen. Bacheloroppgaven som produkt skal formidle og kommunisere studentens kunnskap og forståelse til medstudenter og andre relevante grupper. Oppgaven skal ta for seg fysioterapispesifikke problemstillinger.

Bacheloroppgaven er som hovedregel et individuelt arbeid, men det gis anledning til samarbeidsprosjekt som omfatter to (unntaksvis flere) studenter. Ansvaret ligger på studenten/gruppen når det gjelder å nå mål, få fram ideer, sørge for framdrift og beslutte utforming.

Studenten(e) skal utarbeide en bacheloroppgave over et fysioterapifaglig spesifikt og relevant emne. Oppgaven skal vise saklighet, faglighet og evne til refleksjon. Dette er et arbeid som skal synliggjøre i hvilken grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave.

Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres på grunnlag av en prosjektplan som skal være innlevert og godkjent som inngang til den selvstendige arbeidsperioden.

Av dette følger at veiledning bare kan gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan begrunne forskningsmetodiske tilnærminger
 • har bred kunnskap om måleinstrumenter brukt i fysioterapi

Ferdigheter: Studenten...

 • har utført et selvstendig skriftlig arbeid på bachelornivå
 • har anvendt et relevant kunnskapsgrunnlag i en skriftlig framstilling
 • har anvendt adekvate metoder ved innsamling og analyse av data på en systematisk måte
 • har vist evne til argumentasjon og drøfting

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan finne, kritisk vurdere og henvise til oppdatert forskningslitteratur samt integrere kunnskapen fra disse med andre informasjonskilder
 • fremstiller fagstoff innen fysioterapi på en saklig og systematisk måte
 • kjenner til og viser relevansen av vitenskapsteori i bacheloroppgaven
 • viser selvstendig faglig refleksjon

Krav til forkunnskaper

Bestått BFY225 Health Promotion and Preventive Work

Anbefalte forkunnskaper

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak- teori og praksis. BFY216 Fysioterapi: integrering av teori og praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med oppgaven foregår i 5. og 6. semester. Studenten har ansvar for egen læringsprosess.

Aktuelle arbeids- og studieformer er: - Kurs i litteratursøk - Forelesninger - Veiledning individuelt og i gruppe.

Opplegg og undervisning i 5. semester: - Søkekurs på bibliotek, undervisning i målemetoder og vitenskapsteori og -metode - Individuell (eller i par) veiledning på valg av tema til bacheloroppgave - Innlevering utkast prosjektplan 1 - Veileder tildeles etter innlevert prosjektplan 1. - Innlevering utkast prosjektplan 2. Det er studentens ansvar å søke veiledning. Se for øvrig Høgskulen på Vestlandet og FHS sine supplerende retningslinjer for bacheloroppgaven.

Opplegg og undervisning 6. semester: - Undervisning FoU og oppgaveseminar - Endelig prosjektplan skal være godkjent i slutten av mars. - Selvstendig arbeid med bacheloroppgave.

Studenten får inntil fire timers veiledning på oppgaven der 2 veiledningstimer er obligatoriske (1 time til prosjektplan og 1 time til oppgaven).

Prosjektplan skal utarbeides. Den skal være tydelig formulert og inneholde:

 • Tittelen på bacheloroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Fremdriftsplan/tidsplan
 • Referanselist

Veileder kan hjelpe til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning knyttet til argumentasjonen under utviklingen av oppgaven.

Utvalg og spørsmålsstillinger skal vurderes i samarbeid med veileder. Prosjektplanen må godkjennes av veileder før studentene kan starte datainnsamling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan levere bacheloroppgaven:

Vurderingsform

Oppgave Bacheloroppgaven skal skrives som en prosjektrapport eller et essay. Oppgaven kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med inntil fire studenter.

Et individuelt prosjekt skal maksimalt være 8.000 ord.  Tittelside, innholdsliste, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F), leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter på en bestått bacheloroppgave innenfor samme studieprogram. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler