Hopp til innhald

BRA310 Fagutvikling og forskning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Studenten skal gjennom anvendelse av ulike arbeidsmåter fra forskning og utviklingsarbeid, dokumentere en kritisk og analytisk holdning til radiografifagets teoretiske og praktiske sider og til utøvelsen som profesjonell radiograf. Fellesundervisning knyttet til 30 felles studiepoeng i tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfag er også knyttet til emnet.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen: 2 A Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten ...

  • kjenner til ulike relevante vitenskapsteoretiske retninger og til sammenhengen mellom forskningsmetoder og det vitenskapelige grunnlaget
  • har bred kunnskap om forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
  • har bred kunnskap om forskningsprosessens faser i kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger; teorifasen, forskningsspørsmål, forskningsstrategi, datainnsamling, bearbeidelse og tolkning av innsamlede data samt rapportering av funn.

Ferdigheter: Studenten...

  • kan kritisk vurdere forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner
  • kan anvende forskningsprosessens prinsipper i arbeid med egne prosjekter
  • kan anvende statistiske metoder til bearbeidelse av innsamlede data
  • kan anvende kvalitative metoder til bearbeidelse av innsamlede data

Generell kompetanse: Studenten...

  • kan formidle relevante fagteorier og problemstillinger muntlig og skriftlig
  • kan planlegge og gjennomføre prosjekt i henhold til kriterier for vitenskapelig kunnskap
  • har innsikt i forskningens betydning for eget studium og egen yrkesutøvelse

Krav til forkunnskaper

Felles - 3 Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfag knyttet til felles undervisning 3. år

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet benyttes studentaktive læringsformer for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk utprøving av ferdigheter, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff knyttet til ulike case eller læringssituasjoner/triggere.

Ulike arbeidsformer kan være gruppearbeid/workshop, forelesninger, seminar og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning

 2. Innlevert presentasjon av gruppearbeid i forkant av eksamen

3. Fremlegg i seminar

Læringsaktivitetene er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 40 minutters presentasjon. Et valgt tema belyses gjennom to problemstillinger, en problemstilling som kan belyses ved kvalitative forskningsmetoder og en problemstilling som krever en kvantitativ forskningstilnærming. 20 minutter spørsmål og diskusjon. Hvert gruppemedlem må bidra og kunne redegjøre for faglig innhold i presentasjonen.

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

Ny eksamen: ved ikke bestått muntlig presentasjon bearbeider gruppen arbeidet sitt og leverer en skriftlig besvarelse av gruppearbeidet, 2000 ord +/-10%.

Studenter som ikke har gjennomført presentasjonen ved ordinær eksamen sammen med sin gruppe,  må levere en skriftlig individuell  besvarelse på 1500 ord +/-10%.

Hjelpemidler ved eksamen

Powerpoint presentasjon med notater.

Mer om hjelpemidler