Hopp til innhald

BRA341 Praktisk fagformidling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene få praktisk erfaring med fagformidling. Målgruppen studentene skal rette fagformidling mot er radiografer, studenter og ansatte ved radiografutdanningen. Studentene tar utgangspunkt i tema i bacheloroppgave.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

  • har bred kunnskap om ulike måter å praktisere faglig formidling
  • kjenner til relevante sosiale medier for faglig formidling

Ferdigheter: Studenten...

  • kan formidle fagstoff i radiografi i et konferansesammendrag
  • kan anvende verktøy som powerpoint og poster til faglig formidling i forbindelse med en minikonferanse
  • kan anvende prinsipper for kunnskapsbasert praksis i formidling av fagstoff innen radiografi
  • kan reflektere over bruk av sosiale medier i faglig formidling

Generell kompetanse: Studenten...

  • kan planlegge og velge formidlingsform i forhold til innhold og mottakere
  • kan reflektere over ansvar for faglig formidling innen radiografifaget
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med fagfeller

Krav til forkunnskaper

 Bestått alle emner i andre studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for læring gjennom forelesninger, gruppeseminarer, prøvefremlegg, konferanse og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. All timeplanfestet undervisningsaktivitet har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Skriflig notat på 700 +/- 10% der studenten gjør rede for plan og gjennomføring (strategi) for bruk av sosiale medier i egen fagformidling

2. Innlevering av et abstract (konferansesammendrag) på 500 ord +/- 10%

3. Ta del i påfølgende faglig diskusjon på seminar om formidlingsformer (poster, sosiale medier og muntlig presentasjon), samt forberede og gi tilbakemelding på innlegget til medstudent(er).

4. Innlevering av poster eller Power Point

5. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning

Studenten har to forsøk på skriftlige lærignsaktivitetene.

Læringsaktivitetene er gyldig i tre semestre.

Vurderingsform

Praktisk eksamen En muntlig presentasjon av faglig arbeid, eller gjennomført poster med muntlig fremlegg. Eksamen gjennomføres på en minikonferanse hvor deltakere er medstudenter, lærere og representanter fra praksisfeltet.

Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått leverer studenten en skriftlig rapport knyttet til faglig formidling av bacheloroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler