Hopp til innhald

BSDAUT110 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning, sosiologi og sosialantropologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • helsepersonelloven
 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • samhandlingsreformen
 • verdighetsgarantien

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten..

 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunenes sykehjemstilbud.
 • har kunnskap om samhandlingsreformen og utfordringen den gir helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
 • har kunnskap om verdighetsgarantien.

Ferdigheter:
Studenten..

 • kan drøfte samfunnsmessige utfordringer i lys av lover og forskrifter knyttet til arbeid i kommunehelsetjenesten.

Generell kompetanse:
Studenten..

 • kan oppdage og håndtere samfunnsfaglige utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

80 % tilstedeværelse og deltakelse i studiegrupper.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe over 4 uker. Det gis inntil 4 veiledninger. Antall ord: max 3000

Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker et eksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til ny eksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler