Hopp til innhald

BVP331 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema for vernepleierfaget. Oppgaven skal være et selvstendig, akademisk arbeid som bygger på og anvender faglig kunnskap. Det settes krav til oppgaven at den skal vise saklighet og evne til refleksjon. Den skal også skrives innenfor gjeldende retningslinjer for Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for Helse og Sosialfag.

Emnet bygger på det læringsutbytte studenten skal ha tilegnet seg i vernepleierstudiet så langt. I tillegg vil det bli gitt undervisning i vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis, litteratursøk, kildebruk, akademisk skriving, og ulike sjangre. Det vil også bli gitt undervisning i metoder for kritisk vurdering av forskningsartikler.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap og forståelse av sentrale temaer og teorier innen vernepleierfaget
 • kjenner til forskningsprosess og metode innenfor vernepleiefaget
 • kjenner til fordeler og ulemper ved ulike datainnsamlingsmetoder og ulike typer data  
 • kjenner til ulike kunnskapssyn og ulike kunnskapskilder

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan finne litteratur i tilgjengelige databaser og dokumentere korrekt kildebruk og kildehenvisning i henhold til gjeldende retningslinjer
 • kan vurdere forskningsartikler med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig metode eller bruk av sjekklister knyttet til kunnskapsbasert praksis
 • kan beherske enkle undersøkelser enten med bruk av dokumentanalyse, spørreskjema, intervju eller observasjon

Generell kompetanse: Studenten...

 • har innsikt i ulike faglige perspektiv og drøfte disse ifh til en gitt problemstilling
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig 
 • kan formidle forskning og utøvelse av eget fag skriftlig
 • kan utveksle synspunkter gjennom analytiske evner og evne til kritisk refleksjon skriftlig

Krav til forkunnskaper

Alle emner 2. studieår må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Alle foregående eksamener og obligatoriske arbeidskrav bør være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Det gis en innføring i skriving av oppgaven, inkludert kildesøk og kritisk vurdering av kilder. Mesteparten av tiden brukes til selvstendig skriving under veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. Temaskisse
 2. Obligatorisk oppmøte på bachelorforberedende program inkludert skrivekurs med 1 times gruppeveiledning
 3. Notat til skrivekurs
 4. Prosjektplanskal ha et omfang på 1500 ord eksklusiv referanseliste
 5. 2 veiledningstimer

Studiedeltakelse ved obligatoriske arbeidskrav må dokumenteres og tilsvarer 80% godkjent deltakelse. Fravær over 20% medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak fra retningslinjene må behandles særskilt etter individuell søknad fra studenten.

For øvrig gjelder høgskolens egne retningslinjer for bacheloroppgave.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Tittelside, innholdsliste, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

 

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Studenter som får karakteren F og fremstiller seg til ny eksamen kan søke om èn time veiledning.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver nye oppgave med ny problemstilling.