Hopp til innhald

DKR002 Digital markedsføring og kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Å skape resultater innen markedsføring og kommunikasjon innebærer i stadig større grad at man tar i bruk digitale kanaler i form av websider, digital annonsering, sosiale media, mobilmarkedsføring og mailkampanjer. Målet er at kurset skal gi en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder, kunders beslutningsreise, nye digitale kontaktpunkt både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Formålet er å gi kunnskap og innsikt i hva digital markedsføring innebærer, digital strategi, operativ iverksetting av digitale virkemidler i markedsføring, digitale mediekanaler samt analyse av effekter.

Også tema knyttet til «sirkulære forretningsmodeller» «sirkulær  økonomi/ delings-økonomi» og såkalt «Grønn markedsføring» vil bli analysert i forbindelse med digital markedsføring. Å kunne formidle og overbevise om at vi lever i en verden med knappe ressurser, og at en del av løsningen kan være å holde ressursene lengst mulig i kretsløpet er en viktig del av det å drive med renovasjon. For å kunne få dette til må en kjenne grunnleggende prinsipper for markedsføring, samt å kjenne til nye digitale og sosiale kanaler, språket som brukes der og hvilke bruker som engasjeres av de ulike kanalene. Gjennom kundereisen legger kundene igjen digitale spor, disse sporene må man kjenne til og bruke med omhu slik at man både ivaretar personvernet og får godt beslutningsgrunnlag for valg av innhold og kanal i markedskommunikasjonen. Det mest engasjerende innholdet trenger heller ikke å komme fra markedsavdelingen, det kan komme fra alle deler av virksomheten så lenge en trener opp et øye for godt innhold.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

 • Forklare hvordan digital markedsføring og sosiale medier virker inn på en virksomhets verdiskaping
 • Beskrive kundeopplevelse og kundereise
 • Kjenne til tradisjonell markedsføringsteori
 • Kunne forklare hva digital markedsføringsstrategi innebærer
 • Kjenne til hvordan digitalisering påvirker markedsføringsmiksen( (4Pér)
 • Kjenne til særtrekk ved de viktigste virkemidlene i digitale markedsføring (søkemotoroptimalisering/-markedsføring (SEO/SEM), e-post kampanjer, display annonsering, sosiale medier og mobil kommunikasjon
 • Innsikt i hvordan fortjente medier/kanaler kan samspille med eide og betalte kanaler
 • Kjenne til markedsføringens rolle i det grønne skiftet
 • Kjenne til viktige plattformer innen sosial medier
 • Kunne forklare hva digital markedsføringsstrategi innebærer
 • Ha kunnskap om innholdsproduksjon
 • Basiskunnskaper om analyse av markedsdata

 • Identifisere egenskaper ved en virksomhet målgrupper/interessegrupper
 • Analysere og evaluere digitale strategier
 • Foreslå en strategi for digital markedsføring
 • Identifisere en virksomhets potensiale for å lage innhold
 • Analysere, evaluere og foreslå tiltak innen sosiale medier og digital markedsføring
 • Vurdere potensiale for å bruke data fra kundereisen for å bedre markedskommunikasjonen
 • Sette gode måltall for digitale markedstiltak
 • Gjøre strukturert analyse av resultatet av markedstiltak

 • Forstå innvirkningen av digitalisering på samspillet mellom virksomhet, marked, kunder og interessenter
 • Forstå sosiale medier kan ha på samfunnet
 • Kjenne til ulike utfordringer i forbindelse med digital markedsføring og personvern
 • Foreslå tiltak som kan løfte interessen for markedskommunikasjon i en virksomhet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset gjennomføres som et nettkurs med en blanding av synkrone og asynkrone digital økter. Studentene skal gjennom kurset lære gjennom spillbaserte læringsoppgaver, diskusjonsoppgaver og quiz. Læremateriellet vil bestå av bøker, artikler, videoer og podkaster.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne avlegge eksamen må følgene arbeidskrav være oppfylt:

 • Fullføring av den spillbaserte læringsopplevelsen
 • Bestått to flervalgsprøver. Kravet for å stå er å ha rett på 50% av spørsmålene.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Semesteroppgave (60 % av endelig karakter). (gruppebasert)

2) Skriftlig individuell digital flervalgseksamen, 2 timer (40 % av endelig karakter).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler