Hopp til innhald

EVN1005 Maritim jus 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Maritim jus 2 bygger på Maritim jus 1, men tar for seg andre temaer innen det norske og internasjonale maritime regelverket med vekt på:

 • Skipssikkerhetslovens og internasjonale konvensjoners krav til arbeidsmiljø og personlig sikkerhet (ILO og International Seafarers' Code mv.).
 • Skipssikkerhetslovens og internasjonale konvensjoners krav til miljømessig sikkerhet, heunder krav til teknisk miljømessig sikkerhet, drift av skipet, beredskap, varsling og rapportering (bl.a. IMO, EU og MARPOL mv.).
 • Nye muligheter og nye utfordringer knyttet til innføring av nye regler, ny teknologi og miljøtiltak mv.
 • Sikkerhets- og terrorberedskap, herunder maktbruk og andre tiltak mot piratvirksomhet.
 • Skipssikkerhetsloven oppgave med å legge til rette for et godt og tidsmessig tilsyn med skipssikkerhet og sikkerhetsstyring.
 • Klasseselskapenes rolle og ansvar.
 • Sjøfartsmyndighetenes roller og ansvar, og da særlig Sjøfartsdirektoratets og Kystverkets roller og ansvar. Herunder hører pålegg om tiltak og andre forvaltningsvedtak og forholdet til sivile søksmål, og politi- og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver.
 • Mulige rettslige konsekvenser, herunder aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om Skipssikkerhetslovens krav til arbeidsmiljø og personlig sikkerhet, samt internasjonale regler knyttet til dette.
 • Har bred kunnskap om Skipssikkerhetslovens krav til miljømessig sikkerhet, heunder krav til teknisk miljømessig sikkerhet, drift av skipet, beredskap, varsling og rapportering, samt internasjonale regler knyttet til dette.
 • Har bred kunnskap om mulige tiltak og krav til sikkerhets- og terrorberedskap, herunder reglene for maktbruk og andre tiltak mot piratvirksomhet o.l., samt internasjonale regler knyttet til dette.
 • Har bred kunnskap om sjøfartsmyndighetenes tilsyn med skipssikkerhet og sikkerhetsstyring.
 • Kjenner klasseselskapenes rolle og ansvar med hensyn til skipssikkerhet.
 • Har bred kunnskap om, og forståelse for forskjellene mellom, pålegg om tiltak og andre forvaltningsvedtak, sivile søksmål, samt politi- og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver.
 • Bred kunnskap om mulige rettslige konsekvenser, herunder aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mv. 
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor sitt fagområde.

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innenfor sitt fagområde.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kan reflektere over og diskutere faglig fremtidige muligheter og utfordringer knyttet til innføring av nye regler, ny teknologi, nye miljøkrav o.l. i den maritime næringen.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Behersker relevante og sentrale faglige verktøy (skipssikkerhetsloven og relevante internasjonale konvensjoner) og enkle teknikker (enkel juridisk metode) og uttrykksformer (sentrale juridiske begreper).

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i relevante rettslige problemstillinger innen maritim jus.
 • Kan formidle relevant fagstoff innen maritim jus både skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i maritime operasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

EVN1004 Maritim rett 1

Kunnskaper om og erfaring fra arbeid med Safety Management.

Kjennskap til og forståelse for maritime operasjoner i praksis.

Kjennskap til jus, samt norsk og/eller internasjonalt maritimt regelverk, f.eks. sjørett.

Undervisnings- og læringsformer

To samlinger á to dager. Læringsformene er forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, case-studier og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minimum 50% tilstedeværelse på samling.

Vurderingsform

Mappe, 100%, bestående av to skriftlige innleveringer.

Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler