Hopp til innhald

FM1-AVM1-10 Anvendt musikk 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er en innføring i hvilke funksjoner musikk har i kultur- og samfunnsliv. Undervisningen vil være både praktisk og teoretisk, og knyttet til faglærerutdanningens kjerneområder. Målet er å sette musikkfaget inn i en kunstfaglig, didaktisk og samfunnsrelatert kontekst. Dette skjer gjennom planlegging, refleksjon, diskusjoner og litteraturstudier. I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss.

 

Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Didaktisk refleksjon og analyse
 • Arrangering og komponering
 • Norsk folkemusikk, sang og dans
 • Musikkhistorie
 • Skriving, skriveprosesser, litteraturfordypning og studieteknikk

Praktisk informasjon:

I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Kurs og overnatting er gratis, men studentane må pårekna kostpenger på 700,- og reisekostnader.

I tillegg kommer utgifter til utstyr og materiale. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • Norsk folkemusikk og -dansetradisjon
 • Utvalgte emner i musikkhistorie
 • Etiske musikalske og didaktiske problemstillinger
 • Skriving for forskjellige formål og målgrupper

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Utøve og lede dans og sang, samt spille eksempler fra norsk folkemusikk
 • reflektere rundt egen rolle i ulike musikalske og didaktiske prosesser og kontekster
 • reflektere skriftlig og muntlig rundt sosiologiske og kulturelle forhold i rollen som lærer
 • skape, dokumentere og tilrettelegge musikk for ulike arenaer

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • vurdere analytisk og kritisk hvilken funksjon musikk har som samfunnsfenomen
 • kommunisere om og reflektere rundt problemstillinger knyttet til musikk og musikalsk læring
 • initiere, organisere og lede musikkundervisning på ulike arenaer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter prosjektorganisert lærings- og produksjonsarbeid, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt, veiledning og bruk av nettbaserte ressurser.

For studenter som ikke kan delta i undervisning som krever egenbetaling, legger høgskolen til rette for alternativt undervisningsopplegg som tilfredsstiller de faglige kravene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er krav til aktiv deltaking og obligatoriske læringsaktiviteter i undervisninga, kva deler dette gjeld vert publisert i plan for semesteret ved oppstart. 
 • gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifiseres i plan for semesteret ved oppstart.
 • aktiv deltagelse på ekskursjon til Ole Bull Akademiet.

Vurderingsform

Mappeeksamen.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler