Hopp til innhald

FM1-MUS2-15 Musikerskap 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Som faglærer i musikk, må studenten beherske både hoved- og biinstrumenter på et relevant og godt nivå. I emnet vil studentene arbeide med utvikling av egne ferdigheter som utøver, men også med tanke på å bli lærer for andres utøving på hovedinstrument og i samspillsaktiviteter. Didaktisk bruk av musikkteknologi, arrangering/komponering, vokaltrening, samspill og gehør er vesentlige byggesteiner i utviklingen av studentenes musikerskap, og er derfor integrert i emnet.  

 

Viktige tema i dette emnet er:

 • musikkteknologi rettet mot utøving og opplæringsarenaer
 • hovedinstrument, bandrotasjon
 • teori/hørelære og samspill

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har innsikt i repertoar for sitt instrument som er relevant for yrket som faglærer i musikk
 • har kunnskap om øvingsmetodikk slik at de på best mulig måte kan planlegge, gjennomføre og evaluere egen og andres øving
 • har kunnskap om metoder og instrumenter som er egnet for samspillaktiviteter

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • bruke hoved- og biinstrumenter på en konstruktiv og relevant måte i formidling og undervisning, alene og i samspill med andre
 • bruke stemmen på en hensiktsmessig måte i ulike ensemble- og undervisningssituasjoner
 • arbeide med og reflektere over tekniske og kunstneriske problemstillinger på hovedinstrument, og med dette som utgangspunkt skape et selvstendig uttrykk
 • bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, inkludert improvisasjon i solo og samspill
 • lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter og fylle sitt rom i et ensemble faglig og sosialt
 • videreutvikle sitt musikalske gehør og knytte dette opp mot praktisk arbeid med hovedinstrument og samspill

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FM1-MUS1-10

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det kreves at studentene kan arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - spesifisert i semesterplan ved oppstart.
 • Bestått prøve i teori/hørelære
 • Aktiv deltaking i undervisning
 • Deltaking på obligatoriske læringsaktiviteter

Vurderingsform

Praktisk eksamen (inntil 1 dag).

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler