Hopp til innhald

FOR015 Kommunikasjon og norsk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • Kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon og innsikt i kulturelle forskjeller.
 • Kunne anvende skriveregler og setningsbygning korrekt i egne skriftlige arbeider.
 • Kunne analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og mål i sakprosatekster.
 • Kunne analysere bruken av språklige og stilistiske virkemidler i ulike sjangrer i skjønnlitterære tekster.
 • Kunne analysere saksframstilling og argumentasjon i ulike teksttyper.
 • Kunne skrive resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, forretningsbrev og søknader.

Læringsutbytte

Kunnskaper om og ferdigheter i språk og kommunikasjonsprosesser, ulike sjangre. Kunnskaper om og ferdigheter i ulike former for analyse. Kunnskaper om litteratur og litteraturhistorie. Ferdigheter i prosjektarbeid, samarbeid og informasjonsinnhenting. Skriftlige og muntlige ferdigheter norsk og engelsk. Generell kompetanse angående skriftlige og muntlige uttrykk, informasjonsinnhenting og bruk av sekundærlitteratur i norsk og engelsk som andrespråk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Alle fire innleveringer samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Karakteren på eksamen teller 100 % av karakteren i faget.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle typer ordbøker.

Mer om hjelpemidler