Hopp til innhald

GBPEL312N Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et overordnet profesjonsfag i lærerutdanningen. Det skal være samlende og utgjøre den lærerfaglige plattformen i grunnskolelærerutdanningen, sammen med de andre fagene og praksisopplæringen. Under hele utdanningen vil styrking av studentenes danning og profesjonsidentitet, respekt for ulike kulturer og verdier og lærerrollen være sentrale fokusområder.

Faget pedagogikk og elevkunnskap skal gi grunnlag for kritiske analyser av de utfordringer samfunn, kultur og politikk representerer for lærerrollen og for virksomheten i skolen. Tredje studieår er utviklingen av lærerens profesjonelle rolle og identitet, skolen som organisasjon, skoleutvikling og profesjonsetikk sentrale tema. Innsikt i skolen som organisasjon og samarbeid med kolleger, foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen, skal være et felles sentrum.

 1. Profesjonskunnskap  
 2. Skolens ide- og verdigrunnlag 
 3. Skolen som lærende organisasjon 
 4. Skolehistorie og skolen i dagens samfunn 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid, og kunne se relevansen for lærerens rolle og identitet 
 • skolen som organisasjon og dens samarbeidspartnere 
 • sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold 
 • overgangene mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn 
 • skolehistorie, skolens idé - og verdigrunnlag, læreplaner, og skolens mandat og funksjon i Norge 
 • foreldresamarbeid og utviklingssamtaler 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • reflektere over og bidra i skolens forsknings- og utviklings-/endringsarbeid 
 • legge til rette for en inkluderende skole, stimulere til demokrati og demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • legge til rette for gode overganger for elevene 
 • kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn 

Generell kompetanse

Studenten skal

 • med utgangspunkt i yrkesetisk bevissthet og skolepolitiske føringer kunne begrunne og ta de nødvendige etiske valg i forhold til samarbeid i skolen 
 • aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere 
 • kunne fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold 
 • ha innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalisert samfunn 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå som nettundervisning, både synkront og asynkront. Mellom undervisningsøktene skal studentene arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Organiseringen vil være en kombinasjon av forelesninger, studentfremlegg, diskusjoner og individuelt arbeid.

Emnet vil inneholde varierte arbeidsformer av muntlig og skriftlig karakter. Studentene vil få utdelt semesterplan i begynnelsen av semesteret. I slutten av hvert semester vil det bli gjennomført en evaluering av arbeidet med pedagogikkfaget med fokus på bl.a. måloppnåelse, innhold, undervisning, arbeidsformer og arbeidsinnsats.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen i pel-faget. Det blir videre forventet at alle studentene tar ansvar for og tar aktiv del i fagets læringsarbeid. Dette er viktig for den enkeltes kunnskapsutvikling og læringsmiljø. Innholdet i undervisningen/aktivitetene er også pensum og kan være tema for obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

Pensumlitteraturen er veiledende, og studenter har mulighet for å ta i bruk litteratur utover pensum. Studenter som velger å bruke annen litteratur, har selv ansvar for at denne dekker de fagfelt som målene angir. Vi anbefaler at alternativ litteratur velges i samråd med faglærer. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått, og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium.

Canvas og Zoom er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Studentene plikter å sette seg inn i dette verktøyet samt holde seg oppdatert på høgskolens e-post.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Pedagogikk og elevkunnskap er et teoretisk og et praktisk fag som krever studiedeltakelse i undervisningen.
 • Deler av undervisningen vil være obligatorisk og dette fremgår av undervisningsplanen. Studenter må være tilstede på nettseminarene. Studenter har selv ansvar for at de har tilstrekkelig studiedeltakelse for å kunne melde seg opp til eksamen.
 • Det vil bli gitt fire arbeidskrav knyttet til temaene i årets emner for faget, hvorav to er muntlig.

Studentene vil få utlevert retningslinjer for arbeidskravene ved semesterstart. Retningslinjene inneholder bl.a. omtale av hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet. Det gis normalt to muligheter innenfor samme studieår til å avlegge hvert arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent arbeidskravene ved første forsøk, må levere ny oppgave senest 14 dager etter at de er blitt gjort kjent med resultatet. Arbeidskravene må være godkjent senest tre uker før eksamensperiodens begynnelse for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 25 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler