Hopp til innhald

LSUD301 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Forskrift og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene samfunnsfag og pedagogikk. LSU er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning lagt til tredje studieår. Praksis er integrert i kunnskapsområdet.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om ledelse og utvikling av barnehagen som bærekraftig og lærende organisasjon, samt samarbeid med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste. Kunnskapsområdet skal være forskningsbasert, praksisnært og profesjonsrettet.

Kunnskapsområdet vektlegger pedagogisk ledelse og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Kunnskapsområdet tematiserer også utvikling av egen lederrolle. Det sentrale i kunnskapsområdet er ledelse av læringsprosesser, veiledning og bruk av ulike metoder og verktøy som egner seg for å planlegge, igangsette og lede utviklingsarbeid. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. 

Kunnskapsområdet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser. Kandidaten skal kunne vurdere hvorvidt veivalg, arbeidsmåter og tiltak bidrar til å nå barnehagens mål innenfor et mangfoldig barnehagemiljø.  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, organisasjonslæring og utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kan motivere, veilede og fremme personalets evne til kritisk refleksjon over leke-, lærings- og danningsprosesser i barnehagen
 • kan samarbeide med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk virksomhet og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som en bærekraftig og lærende organisasjon    
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid 

Krav til forkunnskaper

Bestått alle emner fra 1. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

Praksis i kunnskapsområdet

Innhold og oppgaver i praksis skal være i tråd med læringsutbytter i kunnskapsområdet

Praksis vil ha fokus på studentens ledelse av barn og barnehagen.

I tredje studieår skal studenten utvikle evne til pedagogisk ledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen og vise at pedagogisk ledelse innebærer profesjonsetisk bevissthet. Studenten skal fokusere både på egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat og kunne reflektere over dette. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærerrollen:

 • Kan finne, vurdere og henvise til relevant lovverk, styringsdokumenter og fagstoff som grunnlag for å belyse et utviklingsområde 
 • Kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen
 • Kan bruke ulike metoder og verktøy som grunnlag for å lede utviklingsprosesser i barnehagen
 • Kan motivere, veilede og fremme personalets evne til kritisk refleksjon
 • Kan samarbeide og kommunisere med barn, kollegaer, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Kan reflektere over egen profesjonsutøvelse og profesjonsetiske dilemmaer

Lederpraksis (minimum fem lederdager) må ha fokus på disse områdene i vurderingen av studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ett individuelt arbeidskrav
 • Ett arbeidskrav i gruppe

Alle arbeidskrav blir nærmere presentert ved semesterstart.

Alle arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester etter avsluttet emne. Arbeidskravene blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 6 timer.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LSU301 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng