Hopp til innhald

M120DR413 Kunsterisk utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 4 i mastergraden dramapedagogikk og anvendt teater. Emnet henger tett sammen med emne 3 og er utgangspunkt for emne 5. Emnet inkluderer kunstneriske prosesser innen drama og anvendt teater som er aktuelle for kunstneriske utviklingsarbeid (KU). Emnet inneholder et prosjekt med studentenes eget kunstneriske utviklingsarbeid, der et kunstnerisk produkt/presentasjon suppleres av en refleksjon over både prosess og produkt/presentasjon. Emnet kombinerer praktisk arbeid med teater med teoretiske refleksjoner om utforsking basert på drama og teater.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • sentrale begreper, metoder og metodologi i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • aktuelle forskningstekster og -prosjekter på feltet dramapedagogikk og anvendt teater
 • deltakende forskningsmetoder og kunnskapsutvikling
 • dramapedagogikk og anvendt teater som forskningsmetoder.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

 • anvende kunstneriske prosesser i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • analysere kunstneriske prosesser, kunstneriske uttrykk og fagspesifikke forskningstekster knyttet til kunstfaglig forskning (komposisjon, argumentasjon, kontekst og metode)
 • formulere problemområder og en prosjektskisse med relevans for masterstudiet i dramapedagogikk og anvendt teater 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan redegjøre for aktuell forskning og KU på feltet i Norge og internasjonalt
 • kan analysere og formidle selvstendig FOU- og KU-arbeid
 • kan utvikle design for et forskningsprosjekt og KU på feltet dramapedagogikk og anvendt teater

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, workshops og seminarer 2-3 dager per uke. Av hensyn til videre progresjon i studiet forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med seminar- og prosjektfremlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper. Ekskursjon ligger vanligvis i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal observere drama/teater workshop. Studentene tester ulike observasjonsmetoder, loggskriving og intervju. Individuelt og i gruppe planlegges/gjennomføres intervju med lærer av drama/teater workshop.
 • Arbeidskrav 2: Reflekterende tekst på tre/fire sider.  Enten drama, observasjon, logg eller intervju som forskningsmetode.
 • Arbeidskrav 3: Muntlig fremlegg av en valgt pensumartikkel. Pararbeid. Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag.

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Del 1: Praktisk eksamen. Individuell fremføring av en monologforestilling basert på gitt oppgave som et kunstnerisk utviklingsarbeid, varighet 8-12 minutter. 

Del 2: Individuell oppgave i form av en fagtekst, der studentene reflekterer over kunstnerisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i egen praksis og gjennomført praktisk eksamen (del 1 av eksamen). Omfang: ca. 4000 ord.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Karakterskala: Bestått/ikke-bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler