Hopp til innhald

MACREL-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I arbeidet med emnet skal kandidatene få innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål relatert til Fou-aktiviteter knyttet til skole og kunst og kultur, og samfunn generelt. Emnet skal gi kandidatene grunnlag for å lese og tolke fag- og forskningslitteratur, særlig med tanke på å vurdere kritisk om kunnskapen er gyldig, pålitelig og andvendbar. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger
  • Har kunnskap om sentrale forskningsmetoder innenfor didaktisk og kunstbasert forskning
  • Har innsikt i hva som er vitenskapelig kunnskap, og hvordan denne utvikles
  • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et Fou-prosjekt
  • Har kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter

Studenten

  • Kan velge relevant teori og utvikle et forskningsdesign
  • Kan formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle metoder
  • Kan bruke relevante teknologiske redskaper for innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data

 

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan vurdere kvaliteten på eksisterende forskningslitteratur
  • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et avgrenset Fou-prosjekt

Krav til forkunnskaper

Bestått fellesemnene Kreative fag og læreprosesser 1 og 2 før eksamen kan avlegges i vitenskapsteori og forskningsmetoder

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Opplegget inneholder forelesninger, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelementer.

Obligatorisk læringsaktivitet

- Deltakelse på samlinger og nettøkter 

- Presentasjoner for faglærere og medstudenter

- Innlevering av pålagte oppgaver

De obligatoriske læringsaktivitetene vil bli nærmere presisert på Canvas. 

Vurderingsform

Mappe

Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige eller trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler