Hopp til innhald

MDIP501B Matematikkdidaktikk i praksisfeltet

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg hvordan matematisk innsikt kan oppnås gjennom ulike tilnærminger til bevis, argumentasjon og problemløsning. Bevissthet rundt, og kontroll over, egne matematiske læreprosesser blir vektlagt. Hvordan forstå, og tilrettelegge for, elevers språkbruk, argumentasjon og samtaler i matematikkfaget, blir essensielt. Alle kjerneelementene i Fagfornyelsen har fokus, hvor elementene «resonnering og argumentasjon» og «utforskning og problemløsning» er særlig aktuelle.

Følgende tema er hovedfokus:

 • Bevis, argumentasjon og problemløsning
 • Matematiske læreprosesser og progresjon av matematikkundervisning, også med hensyn til vurdering og tilpasset opplæring
 • Matematiske samtaler og språklige aspekt ved matematikklæring.

Studenten skal opparbeide et forskningsbasert grunnlag for å studere hvordan disse temaene kan inngå i grunnskolens matematikkutdanning. Hvordan gjennomføre matematikkundervisning som tar utgangspunkt i problemløsning, utforskning, lek og kreativitet vektlegges. For anledning til å studere disse arbeidsformene trekkes det ut matematiske tema relevante for grunnskolen. Temaene hentes fra områdene tall og tallforståelse, algebra og geometri. Disse temaene vil belyses gjennom fokusområdene ovenfor, og omvendt tjene til å belyse fokusområdene. Dette vil foregå både med tanke på studentenes egen matematikklæring og deres opparbeidelse av matematikkdidaktisk kompetanse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om ulike bevistyper og argumentasjonsformer som blir nyttet til å generalisere matematiske sammenhenger
 • inngående kunnskap om vilkår for, og progresjon i, matematikkundervisning med hensyn til elevers læring knyttet til problemløsning, bevis og argumentasjon
 • avansert kunnskap om elevers matematiske språkkompetanse, og om vilkår for, og utøving av, matematiske samtaler hos elever og lærere
 • inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov innen matematikk

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing, matematiske bevis og argumentasjonsformer i eget arbeid og i matematikkundervisning
 • analysere egne og andre sine fremgangsmåter og resonnement i arbeid med matematikkoppgaver
 • identifisere og stimulere elever sine muntlige og skriftlige matematiske resonnement og argumentasjon, og fremme kritisk-matematisk refleksjon
 • legge til rette for matematiske samtaler i undervisnings- og læresituasjoner
 • identifisere språklige aspekt ved elevers utvikling av matematisk kompetanse, samt utvikle flerspråklige læringsmiljø i matematikk
 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpassa opplæring for alle elever

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere om matematikkdidaktiske og matematikkfaglege problemstillinger, analyser og konklusjoner, særlig knyttet til problemløsning, bevis og argumentasjon
 • analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og foregår i form av forelesninger, seminar og veiledning. Den vil veksle mellom undervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om kursets organisering og undervisning finnes i semesterplanen som utdeles ved semesterstart.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet. Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. En skriftlig innlevering både knyttet til eget arbeid med bevis og argumentasjon av et bestemt matematisk tema, og til undervisning av samme tema på ett eller flere nærmere spesifiserte trinn i grunnskolen. Det siste punket (undervisningsdelen) skal støtte seg på forskningslitteratur.
 2. Et muntlig arbeidskrav rettet mot arbeid med problemløsning, utforsking, leik og kreativitet innenfor et av emnets matematiske tema i en praksisklasse. Arbeidet skal anvende didaktisk teori for kritisk refleksjon over hvordan undervisning og læring innen temaet kan foregå.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 5 dager, basert på arbeidskrav 2. Omfang 3000 ± 10% ord, Times New Roman, 12pt (tabeller og figurer kommer utenom). 

Karakterskala bestått/ikkje bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tillate hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler