Didaktiske praksisar

Master

Er du lærar eller jobbar med fag- eller yrkesopplæring og ønskjer å styrke fagkompetansen din med ein master? Som lærar har du eit av dei viktigaste kunnskapsyrka i samfunnet. Det er ein krevande og givande jobb med mange komplekse utfordringar. Neste oppstart er våren 2024.

Kvifor velje master i didaktiske praksisar?

Med master i didaktiske praksisar kan du som lærar styrke din faglege, pedagogiske og didaktiske tryggleik i møte med framtidas skule.

Studiet er tilrettelagt for lærarar og andre som jobbar med fag- eller yrkesopplæring, og som vil studere på deltid. Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men det kan også vere samlingar på dei andre campusane ved Høgskulen på Vestlandet i løpet av studieprogrammet.

Utdanninga er profesjonsretta og tek utgangspunkt i arbeidsfeltet ditt som lærar og dei gjeldande læreplanane for skulen. Startar du våren 2023, kan du velje spesialisering i eit av desse fagområda:

  • Samfunnsfag og KRLE
  • Kroppsøving, mat og helse
  • Matematikk (avlyst 2023)
  • Yrkesdidaktikk
  • Andre- og framandspråksdidaktikk

Her blir praksiskunnskapar og -erfaringar knytt saman med teoretisk kunnskap, noko som gir eit godt grunnlag for forskingsbasert yrkesutøving og profesjonell utvikling.

Samlingsbasert og nettbasert

Masterstudiet har både samlingsbasert og nettbasert undervisning. Det er lagt opp til varierte arbeidsformer både når studentane er samla fysisk eller på nett og når studentane arbeider på eiga hand. Studiet stiller høge krav til sjølvstende og eigenaktivitet gjennom seminar, presentasjonar, skriving av tekstar og rettleiing, samt refleksjon og dialog om praksiserfaringar og eigen yrkesutøving.

Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgåva skal starte tidleg i studiet. Presentasjon og diskusjon av eige masterprosjekt vil difor stå sentralt i studiet, samt respons til framlegg frå medstudentar. Arbeidskrav varier mellom dei ulike emna og er gjort greie for i dei enkelte emneplanane.

Samlingsdatoar våren 2023

Kroppsøving, mat og helse

MDIP501A Didaktiske praksisar retta mot undervisning i kroppsøving og mat og helse

Samlingar i Bergen

26.-27. januar

23.-24. mars

20.-21. april

Matematikk

Har ikkje oppstart våren 2023.

Samfunnsfag og religion

MDIP501C Globalisering og utdanning

Samling i Bergen

9.-10. februar

10. mars (digital samling)

21.-22. april

Andre- og framandspråk

MDIP501D Andre- og framandspråkslæring i norsk skule og opplæring

Samlinger:
11.-13. januar i Bergen

09.-10. mars på Stord

13.-14. april i Sogndal

Nettmøter:

14. februar

28. mars

25. april

Yrkesdidaktikk

MDIP501F Ledelse av yrkesdidaktiske arbeid i praksis

18.-19. januar i Bergen

22.-23. mars i Bergen

26.-27. april i Sogndal

(Heiltid) MDIP503 Didaktiske praksisar

MDIP503 Didaktiske praksisar

Uke 3: 16.-18. januar

Uke 7: 13.-15. februar
Uke 13: 27.-29. mars

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Det er mogleg å søkje støtte frå UDIR

Vil du studere meir?

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsutdanningar.