Hopp til innhald

MDIP502B Matematikk som allmenndannende fag

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Følgende tema er hovedfokus:

 • Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med andre fag, kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • Matematikkfagets betydning for utvikling av elevers kritiske tenkning og etiske bevissthet.

Emnet har en forskningsbasert tilnærming til hvordan disse temaene kan inngå i undervisning og læreprosesser. Kunnskap på feltene statistikk og matematisk analyse, samt noe digital kompetanse, er nødvendig for innsikt i hovedfokusene og vil være del av kurset. Vitenskapelig fundert innsikt i hvordan matematikkundervisning kan formidle overordnede verdier og prinsipper for grunnopplæringen, som kritisk og vitenskapelig tenkning, demokrati og medborgerskap, livsmestring, tilpasset opplæring og dybdelæring tas opp i emnet. Alle kjerneelementene i Fagfornyelsen har fokus, hvor «modellering og anvendelser» er særlig aktuelt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan tenkemåter knyttet til matematisk analyse og statistikk kan komme til uttrykk i klasserommet
 • har inngående kunnskap om matematisk analyse og statistikk og disse temaenes rolle i et samfunnsmessig og faghistorisk perspektiv
 • har inngående kunnskap om kritisk-matematikkdidaktiske perspektiv og hvordan matematikk inngår i kulturelle og sosiopolitiske sammenhenger
 • kan analysere fagdidaktiske problemstillinger med utgangspunkt i forskning relevant for emnets innhold
 • har inngående profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til matematikkfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere hvordan undervisning i matematikk og statistikk kan fremme læring, kritisk refleksjon og bruk av matematikk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fokus, resultat og troverdighet ved nasjonal og internasjonal matematikkdidaktisk forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan bruke digitale verktøy til illustrasjon, simuleringer og beregninger knyttet til matematiske eller statistiske tema, metoder eller modeller
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker undervisningen og utvikler elevenes læring
 • kan bruke relevante metoder innenfor matematikkdidaktisk forsking til å gjennomføre selvstendige matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan på analytisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg innen matematikk
 • har inngående forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med andre fag, kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har forståelse for matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk tenkning og etisk bevissthet
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan formulere forskningsspørsmål og problemstillinger på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan skrive på akademisk form, analysere relevant matematikkdidaktisk forskning og formidle problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk fra syklus 1 eller tilsvarende på totalt 60 studiepoeng.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og foregår i form av forelesninger, seminar og veiledning. Det veksles mellom undervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om kursets organisering og undervisning finnes i semesterplanen som utdeles ved semesterstart.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet. Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Muntlig presentasjon av selvvalgt tema innen matematisk eller statistisk analyse som beskriver hvordan temaet kan knyttes til undervisning og overordnede verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Temaet må godkjennes av faglærer.
 2. Utvikle og gjennomføre et aksjonsforskningsprosjekt aktuelt for egen masteroppgave med elever på egen arbeidsplass. Skriftlig fremlegg av aksjonsforskningsprosjektet. Omfang 1500 ord, 12pt, Times New Roman. Tabeller og figurer kommer i tillegg.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 40 min. Presentasjon av litteraturstudie basert på selvvalgt matematikkdidaktisk tema tilknyttet emnet. Temaet skal godkjennes av faglærer. Retningslinjer for arbeidet vil bli gitt ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler