Hopp til innhald

MSB202 Bærekraftig marknadsføring og konsum

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Begrepet bærekraft har blitt viktigt dei seinare år. Både i den offentlege debatten, men også i korleis bedrifter fokuserer på ansvarlighet og ifht valg som forbrukarar gjer. Det har vore ein auka oppmerksomhet på miljøutfordringa, klimagassutslepp og ressursbruk. Men også på nasjonal og global ulikhet. Det er derfor i stor grad fokus på bærekraftig adferd i bedrifter.

Kurset evaluerer rolla til marknadsføringsfaget og marknadsførarar ved å studere korleis bedrifter kan skape verdiar, redusere risiko og bygge bærekraftig tenkning og prosessar inn i marknadsføringsaktivitetane og strategiane sine.

Kurset tar for seg kjerneidear og prinsipp for bærekraftig marknadsføring og ansvarlig forbruk.  Måling av resultat og effektar vil også bli diskutert. Vidare fokuserer kurset på drivarar av bærekraftig marknadsføring og ansvarlig forbruk, og undersøker korleis bedrifter kan implementere bærekraftig marknadsføring og stimulere ansvarlig forbruk. Eit vidare mål er å læra studenten å analysere og forstå den strategiske og normative siden av samfunnsansvar (CSR).  

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

* ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, verktøy og metoder innan bærekraftig markedsføring og forbruk.

* ha avansert kunnskap om aktuell forskning som er relevant for å forstå bærekraftig markedsføring og forbruk.

* kan bruke kunnskap som grunnlag som forbereder seg på fremtidige studier av bærekraftig markedsføring.

* har grundig kunnskap om hvordan man gjør bærekraftig segmentering.

Etter endt kurs kan studenten:

* analysere teorier fra bærekraftig markedsføring for å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.

* analysere teorier fra bærekraftig markedsføring og bruke dei på praktiske og teoretiske problemer knytta til korleis bedrifter kan bygge bærekraftig tenkning og praksis.

* handtere ulike informasjonskjelder innan bærekraftig marknadsføring og bruka dei til å gje råd til bedrifter.

Etter endt kurs kan studenten:

* bruke kunnskapen sin om bærekraftig marknadsføring og forbruk for å gjennomføre avanserte bærekraftige og forbruksprosjekter, og dermed bidra til utvikling av god praksis.

* kommunisere uavhengig arbeid og terminologi for bærekraftig marknadsføring og forbruk.

* bidra til nytenking om korleis ein kan bruke marknadsføring for å oppnå bærekraftige konkurransefordelar

* kommunisere til både spesialister og publikum om faglige spørsmål innen bærekraftig marknadsføring og forbruk.

Krav til forkunnskapar

Adgang til mastergradsprogrammet MSB, profil i marknadsføring og innovasjon

Tilrådde forkunnskapar

Studentene bør ha bestått kurset MSB101 Markedsføringsteori og praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsmetoder og aktiviteter vil være en blanding av tradisjonelle "forelesninger", klassediskusjoner, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning av skriftlige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ein skriftleg innlevering og eon muntleg presentasjon

Vurderingsform

Eksamen i to deler:

1. Skriftlig eksamen, 4 timer. 50%

2. Portifolio med ei innleveringsoppågve, 50%.

Karakterskala er A-F der F er stryk.

Hjelpemiddel ved eksamen

Skriftlig eksamen - Ingen

Skriftleg innlevering - Alt skriftlig og trykt materiale er tillatt

Meir om hjelpemiddel