Hopp til innhald

MSB203 Anvendt metode og forskningsdesign

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Del 1: Kvalitative metoder

Emnet skal gi kunnskap om forskningsdesign og metode som skal forberede studentene til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og masteroppgaven. I emnet inngår grunnleggende  kunnskaper om forskningsdesign og innføring i kvalitative metoder. Emnet skal gi innsikt i sentrale  vitenskapsteoretiske problemstillinger og koble dette opp mot vitenskapelige metoder og metodevalg. Studentene skal få innsikt i hvordan utarbeide et kvalitativ forskningsdesign. Studentene får innføring i ulike metoder innen kvalitativ forskning, som etnografiske metoder, observasjon og intervjuing (herunder ulike intervjuteknikker). Det gis også innsikt i casestudie-forskning.

Del 2: Akademisk skriving

Emnet gir en introduksjon til vitenskapsfilosofi; hva kan regnes som kunnskap og hvordan kan kunnskap fremskaffes. Flere mulige forskningsdesign blir også behandlet. Etiske avveininger knyttet til innsamling, bearbeiding og lagring av data samt det juridiske rammeverket omkring anvendt forskning vil bli gjennomgått. Studentene skal til slutt anvende denne kunnskapen til å skrive en semesteroppgave

  • Å gi studentene en grunnleggende innføring i de mest sentrale ontologiske og epistemologiske retningene innenfor vitenskapsfilosofien.
  • Å gi studentene et godt grunnlag for å forstå hvordan en masteroppgave skal utformes. 

Læringsutbytte

Del 1: Kvalitative metoder

Kunnskaper

Studenten...

·         har avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger og hvordan disse er relatert til valg av kvalitative metoder og gjennomføring av forskningprosjekt

·         har avansert kunnskap om hvordan utarbeide et kvalitativ forskningsdesign til et selvstendig forskningsarbeid

·         har inngående kunnskap om sentrale metoder og teknikker innen kvalitativ forskning.

Ferdigheter

Studenten...

·         kan utarbeide og gjennomføre et selvstendig kvalitativ forskningsarbeid

·         kan anvende sentrale metoder og teknikker innen kvalitativ  forskning.

 

Generell kompetanse

Studenten...

·         kan anvende kunnskap om forskningsdesign og metode og kritisk vurdere egnetheten til ulike forskningsdesign og metoder for konkrete forskningsprosjekt

·         kan utarbeide og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid fundert i vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap

Part 2 Akademisk skriving:

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studentene: 

  • Ha kunnskap om de mest sentrale ontologiske og epistemologiske retningene.
  • ha kunnskap om de viktigste prinsippene bak et godt forskningsdesign 
  • ha kunnskap om det etiske rammeverket og det juridiske regelverket omkring innhenting og lagring av data  
  • ha detaljert kunnskap om hvordan en masteroppgave bør forberedes, utformes og skrives.    

 

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 

  • argumentere epistemologisk og ontologisk for valg av forskningsdesign i en gitt kontekst.  
  • tolke og analysere faglitteratur som grunnlag for å velge relevante publikasjoner til egen litteraturgjennomgang. 
  • justify appropriate research design for research projects.    

  Generell kompetanse: 

  • Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:  

analysere og avveie etiske problemstillinger i forskningen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Del 1: Kvalitative metoder

Undervisningen blir en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser i kvalitative  metoder/analyse, studentaktive seminarer med bl.a. studentpresentasjoner og gruppe- og plenumsdiskusjoner.  Studentene er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet. 

Studentene skal delta i gruppearbeid/diskusjonsoppgaver og presentere muntlig resultatet av gruppearbeidet i kvalitativ metode og casestudieforskning.

 

Part 2 Akademisk skriving: 

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger og praktisk trening knyttet til skriving av en obligatorisk rapport som skal innleveres. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Del 1: Kvalitative metoder

For emnet som dekker kvalitative metoder, må man levere en rapport som må godkjennes. Uten godkjenning av denne rapporten har man ikke lov til å ta eksamen for denne delen av kurset.

Del 2: Akademisk skriving

Studentene skal levere inn en rapport.  

Vurderingsform

For den kvalitative metoden (5 sp): Tre timers skriftlig individuell skoleeksamen.

I del to av kurset, må studentene levere et skriftlig arbeid. Dette blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Studentene må ha stått på begge eksamensdelene for å få kurset godkjent.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler