Hopp til innhald

PS1-304 Krevjande livserfaringar og psykiske lidingar i eit livsløpsperspektiv

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Dette emne inneheld følgjande tema:

 • Barn og omsorgssvikt
 • Krevjande livserfaringar sin innverknad på kommunikasjon og relasjon
 • Kulturelle, åndelege og eksistensielle utfordringar
 • Helsefremming og førebygging
 • Utarbeide ein prosjektplan
 • Eldre med psykiske lidingar og ruslidingar, einsemd og sjølvmordsproblematikk
 • Aggresjon og valdsproblematikk
 • Nettverksarbeid i lokalsamfunnet i eit folkehelseperspektiv

I dette emnet skal studenten skrive prosjektplan som er fordjuping og knytt til problemstilling i psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne har følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse. 

Kunnskap:

Studenten...

 • har avansert kunnskap om korleis krevjande livserfaringar påverkar psykisk helse/ liding.
 • har inngåande kunnskap om prinsipp for akademisk kjeldehandtering og siteringspraksis

Ferdigheiter:

Studenten...

 • kan sjølvstendig anvende kunnskap om krevjande livserfaringar
 • kan nytte og argumentere for kunnskap om nettverksarbeid i folkehelsearbeidet
 • kan kritisk vurdere og formidle forsking i skriftleg arbeid på ein sjølvstendig måte
 • kan nytte anerkjent kunnskap om ulike krevjande livserfaringar sin innverknad på psykiske lidingar på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan kommunisere og formidle faglege problemstillingar om krevjande livserfaringar, einsemd og valdsproblematikk
 • kan sjølvstendig nytte sine kunnskapar og ferdigheiter i psykisk helsearbeid
 • kan argumentere og formidle tema i psykisk helsearbeid i prosjektplan på ein sjølvstendig måte

Krav til forkunnskapar

PS1- 300, 301, 302

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, sjølvstudium- gjennomføre systematiske litteraturstudium i samband med utarbeiding av prosjektplan og individuell rettleiing på prosjektplan.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten kan framstille seg til sluttvurdering:

1. Presentasjon av utkast til prosjektplan i grupper.

2. Minst 80 % deltaking på seminar.

Vurderingsform

Oppgåve

Skriftleg individuell oppgåve i form av en prosjekt plan, omfang 5000 ord.  Prosjektplan er fordjuping og knytt til problemstilling i emne PS1- 305 Fordjupning i klinisk psykososialt arbeid.. 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A til F, med A som beste karakter og F som ikkje bestått..

Ny eksamen

Studentar som får karakteren F på prosjektplan kan levere revidert versjon.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel