Hopp til innhald

REAL12 Matematikk realfagskurs

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon og differensialligninger
 • Sannsynlighetsregning
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor matematikk.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets grunnlag for høyere teknologiutdanning.

 

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digital/nettbasert undervisning i tillegg til samlinger med undervisning og regneøvinger i klasserom.

Obligatorisk læringsaktivitet

Seks obligatoriske arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister. Fem av seks må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

Innleveringene skal leveres elektronisk. Oppgaver og frister kunngjøres for hver studentgruppe. Godkjente øvinger gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

5 timers skriftlig eksamen.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator (godkjent for videregående skoler)
 • Formelsamling (godkjent for videregående skoler)

Mer om hjelpemidler