Hopp til innhald

SYKB130 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Grunnleggande omgrep
Grunnleggande biokjemi
Celler
Genetikk - arv
Histologi - vev
Blodet
Sirkulasjonssystemet (hjartet og åresystemet)
Respirasjonssystemet
Nervesystemet
Det endokrine systemet/hormonsystemet
Sansane
Immunsystemet
Skjelettet
Musklane
Fordøyingssystemet
Nyrene og urinvegane
Væske-, elektrolytt- og syre-base-reguleringa
Forplantingsorgana (mannen sine forplantingsorgan, kvinna sine forplantingsorgan, svangerskap og fødsel)
Huda
Temperaturreguleringa

Meir utfyllande informasjon og forventa fagleg djupne og nivå i dei ulike temaa kjem fram i skildringa av faginnhald i eige dokument utforma i samband med nasjonal eksamen (link)

Bakteriar, virus, sopp, protozoar og andre mikroorganismar
Mikroorganismane sin patogenitet og virulens
Smitterisiko og smittekjeda
Resistensutvikling ved bruk av antimikrobielle middel

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgande totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse. Læringsutbytta i anatomi, fysiologi og biokjemi og læringsutbytta i mikrobiologi er sett opp kvar for seg fordi dei vert vurderte i kvar sin eksamen.

Kunnskap:
Studenten…

 • har brei kunnskap om namn på anatomiske strukturar og organ i menneskekroppen
 • har brei kunnskap om anatomi i betydninga
 • makroanatomisk: organ og organsystem
 • mikroanatomisk: celler og vev
 • har brei kunnskap om plassering av organa i forhold til kvarandre
 • har brei kunnskap om funksjonane til dei ulike organa og organsystema i kroppen
 • har brei kunnskap om normal fysiologi i dei ulike organa og organsystema
 • har brei kunnskap om reguleringsmekanismar og homeostase i den friske kroppen
 • har kunnskap om sentrale biokjemiske prosessar i den friske kroppen

Ferdigheiter:
Studenten...

 • kan meistre omgrep og terminologi i fagfelta anatomi, fysiologi og biokjemi

 

Generell kompetanse
Studenten...

 • kan formidle brei kunnskap om menneskekroppen sin anatomi og fysiologi
 • kan formidle kunnskap om biokjemi

Kunnskap:
Studenten…

 • har brei kunnskap om dei mest vanlege mikroorganismane (bakteriar, virus, prion, parasittar og sopp) og infeksjonar dei kan gje
 • har brei kunnskap om smitterisiko, til dømes mikroorganismane sin patogenitet og virulens
 • har brei kunnskap om smittekjeda
 • har kunnskap om antimikrobielle middel og resistensutvikling

Ferdigheiter:
Studenten...

 • kan meistre omgrep og terminologi i fagfeltet mikrobiologi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle brei kunnskap om smittestoff og smitterisiko
 • kan formidle kunnskap om mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar
Arbeid i grupper
Multimodale ressursar
Formidling frå studentar
Rettleiing
Medstudentrespons
Oppgåveløysing
Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: anatomi og fysiologi.
2: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: fysiologi og biokjemi.
3: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: mikrobiologi.

Vurderingsform

Eksamen består av to delar der del 1 tel 80% og del 2 tel 20% av samla karakter.
Del 1: Skriftleg skuleeksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, 4 timar. Tid og stad for eksamen blir gitt på Studentweb.
Del 2: Skriftleg skuleeksamen i mikrobiologi, 2 timar. Tid og stad for eksamen blir gitt på Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A - E er bestått karakter og F er ikkje bestått.

Ny eksamen
Begge eksamenane må vere bestått for at emnet skal vere bestått. Dersom studenten får karakteren F på ein av eksamenane, må denne eksamenen takast opp att.
Ny eksamen gjennomføres i samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BSM1 - Anatomi, fysiologi, biokjemi, genetikk, ernæring og mikrobiologi - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • SK160 - Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • SYKHB1031 - Naturvitskapleg emne med hovudvekt på anatomi og fysiologi - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • SYKSB1031 - Naturvitskapleg emne med hovudvekt på anatomi og fysiologi - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • SYKSB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 7 studiepoeng
 • SYKHB1021 - Sjukepleie ved grunnleggende behov - Reduksjon: 7 studiepoeng