Hopp til innhald

TKL002 Total Kvalitetsledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Formålet med kurset er å gi kandidatene grunnleggende kunnskaper innen for kvalitet og utvikling av system for kvalitetsledelse basert på anerkjente teorier og metoder og kontinuerlig forbedring. Basiskunnskap i Kvalitet og ledelse av kvalitet er blant de viktiges søkekriteriene for innovasjon og bærekraftig utvikling av virksomheter, særlig i en tid med komplekse omgivelser som krever økt læringshastighet.

Tema er inndelt i moduler som bl.a. innbefatter:

 • Modell for forståelse av kvalitetsledelse (Dugelighetsmodellen) herunder, kunde og samfunnskommunikasjon og marked, strategi innen kvalitet, kostnad. Leveranse og HMS, strategigjennomføring (hoshin kanri), ledelse og utvikling av prosesser, samt alle funksjoner og støtteprosesser som utgjør bedriftens virksomhet.   
 • Måling og kontinuerlig optimalisering av prosesser basert på kunde, samfunn og fremtidige behov.
 • Relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS.
 • Teamarbeid-Ferdighetstrening i teamledelse og kulturbygging for å kunne bidra til virksomhetsutvikling i verdens klasse.

Læringsutbytte

                        

Kandidatene skal ha grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • De viktigste prinsippene og begrepene for Total kvalitetsledelse (TKL)
 • Fastsetting av kvalitetsegenskaper og forventningsnivåer til ulike kundesegmenter og interessenter.
 • Metoder og verktøy for analyser, utvikling og styring av prosessene optimalt i virksomheter.
 • Planlegging og gjennomføring av kontinuerlig forbedringsarbeid (PDSA).
 • Ledelsesutfordringer - Ledelse og Lederskap i virksomheter.

 

Kandidatene skal etter endt kurs kunne:

 • Beherske og redegjøre for grunnleggende metoder og teknikker for ledelse av kvalitet i virksomheter.
 • Både delta og lede systematiske forbedringsprosjekter (KF-prosjekter).
 • Kunne på selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap innenfor Total Kvalitetsledelse og bidra til etablering og videreutvikling av kultur for kontinuerlig forbedring (KF).
 • Beherske nøkkelbegreper innen definisjon og fastsetting av kvalitet og kvalitetsegenskaper.
 • Planlegge tiltak for forbedring og fornying av kvalitet herunder krav til økologi og bærekraftig vekst.
 • Anvende aktuelle standarder for system for Kvalitetsstyring, Miljøstyring, HMS, Risikostyring.
 • Følge opp mål og håndtere uønskede hendelser på en systematisk måte.

 

Etter endt kurs skal studenten kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder og kunne kommunisere om det meste innen Total Kvalitetsledelse beskrevet under avsnittet "Kunnskap".

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning, øvelse og gruppearbeid i klassen.

Problembasert læring, bruk av A3 kommunikasjon, obligatoriske arbeid i kollokviegrupper med veiledning og presentasjon av gruppeoppgaver og innleveringsoppgaver.

Skriftlig prøve underveis.

 

Kurset består av fire samlinger hver på 2,5 dager. I tillegg til dette består kurset av 3 innleveringsoppgaver.

Det er ledelse - Kvalitetsledelse for det 21. århundret (2009), Bjarne Berg Wig, TQM Center Norway i samarbeid med HiB, ISBN 9780955716300

KF-hefte, Utgitt av TQM Center Norway i samarbeid med HiB A3 undervisningshefte (TQM Center i samarbeid med HiB)

ISO 9001, ISO 14001 og HMS- forskrift Kvalitet från behov till användning (2012), Bo Bergman, Bengt Klefsjö, Studentlitteratur, ISBN 9789144078250

Kvalitetsdrevet ledelse, kvalitetsstyrte bedrifter (2007), Asbjørn Aune, Gyldendal Akademisk, ISBN 9788241711237 Managing Quality (2016), S. Thomas Foster, Pearson, ISBN 9781292154213

Obligatorisk læringsaktivitet

Kurset består av et antall gruppeøvelser under alle samlinger hvor det forventes aktiv deltakelse av studenten. 

Det er også krav om aktiv deltakelse i selvstudiegrupper og veiledningsaktiviteter.

Det skal gjennomføres en muntlig presentasjon av forbedringsprosjekt i plenum på siste samling.

Det er krav om minst 75% tilstedeværelse på kursets samlinger.

Vurderingsform

Mappe, 100 %, karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

 

Mappa består av:

 • Innleveringsoppgave - dugelighetsmodell: Individuell innleveringsoppgave bestående av egen presentasjon og Ståstedsanalyse av en virksomhet, teller 10 %
 • Innleveringsoppgave - SIPOC: Individuell innlevering- Prosessanalyse, risikovurdering og forebyggende tiltak - A3, teller 10 %
 • Innleveringsoppgave - forbedringsprosjekt: Individuell/gruppeoppgave i kontinuerlig forbedringsarbeid og A3, teller 40 %
 • Skriftlig prøve, teller 40 %

Alle elementene er individuelle og må bestås for å få endelig karakter på mappen. Innleveringsoppgave - forbedringsprosjekt kan etter avtale med emnesansvarlig utføres i gruppe om maks 2 studenter hvis det er motivert ut i fra innehold og omfang av oppgave.