Hopp til innhald

TOS301 Fjerntolking

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet Skjermtolking er en innføring i tolking via skjerm. Emnet vektlegger en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om

 • praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til skjermtolking
 • tolketekniske muligheter og begrensninger ved gjennomføring av skjermtolking
 • tekniske løsninger som benyttes til skjermtolking

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • skjermtolking mellom norsk og tolkespråket og behersker tolketekniske aspekter som blant annet turtakingsstrategier 
 • å vurdere behov for tilrettelegging av situasjonen ved skjermtolking mellom norsk og tolkespråket
 • å vurdere språkspesifikke utfordringer og risikoer knyttet til skjermtolking
 • å samarbeide med andre fagpersoner om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking ved skjermtolking

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger ved skjermtolking i teori og praksis
 • har kjennskap til hvordan mening dannes i en videomediert interaksjon

Krav til forkunnskaper

Minimum 30 studiepoeng i tolking, der norsk er ett av tolkespråkene.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester og er samlings- og nettbasert. Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Emnets arbeidsformer inkluderer også praktiske øvelser i skjermtolking, og deltakelse i chat og forumsdiskusjoner. Opptak av egen tolking danner grunnlag for refleksjon over praktiske og teoretiske perspektiv ved skjermtolking.

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett med muligheter til lyd- og bildeoverføring. Emnet anvender en erfarings- og dialogbasert tilnærming til læring. Det blir forventet aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i emnet kreves det at følgende tre obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav er godkjent: 

 • Studenten skal delta på minimum 80 % av undervisningen på nett og på samlinger.
 • Studenten skal skrive en refleksjonstekst basert på opptak av egen tolking i undervisningen. Opptaket skal analyseres, der tolketekniske aspekt og interaksjonelle perspektiver ved skjermtolkingen skal belyses. Teksten skal være på 450-500 ord. Opptaket skal legges ved (minimum 10 minutter, maksimum 15 minutter).
 • Studenten skal beskrive en konkret situasjon fra egen praksis som skjermtolk, eller en observasjon, som var etisk og tolkefaglig utfordrende. Notatet skal være på 350-400 ord.

Ved utsatt eksamen er de obligatoriske arbeidskravene gyldige i opp til to semestre.

Vurderingsform

Avsluttende vurdering består av en oppgave på 2000-2500 ord. Med utgangspunkt i den tidligere innleverte beskrivelsen av en tolkesituasjon, skal studenten gjøre rede for mulighetene og begrensningene ved situasjonen (knyttet til skjermtolking), og drøfte hva som kan gjøres for å samarbeide med den andre fagpersonen om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking via skjerm.

Oppgaven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått», der bestått tilsvarer karakter D eller bedre.  

Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått, leveres en omarbeidet versjon til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler