Hopp til innhald

VPL100 Vernepleie, fag og profesjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Innføring i vernepleierens ulike arbeidsfelt og metodisk miljøterapeutiske og helsefaglig arbeid er tema studentene skal arbeide med i dette emnet. Videre skal studentene arbeide med kommunikasjon- og relasjonskunnskap, både teoretisk og praktisk. Historikk, kompetanseområder og yrkesetikk innen vernepleierens fagområder er tema i emnet.  

Sentrale tema i emnet er: profesjonens historie og syn på funksjonshemming, kommunikasjon, miljøterapeutisk arbeid, kunnskapsbasert praksis, livskvalitet, inkludering og deltagelse, brukermedvirkning, selvbestemmelse og menneskerettigheter. 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: 
Studenten… 

 • har kunnskap om yrkesetikk, vernepleierens rolle og funksjon 
 • har kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sjukdom på individnivå 
 • har kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse 
 • har kunnskap om konvensjoner som skal sikre inkludering, likestilling og ikke-diskriminering 
 • har kunnskap om modellen og definisjonen av kunnskapsbasert praksis (KBP)

Ferdigheter: 
Studenten..  

 • kan reflekterer over egne ferdigheter innen kommunikasjon og relasjonskompetanse, og justere disse under veiledning 
 • kan vurdere problemstillinger knyttet til inkludering, likestilling og deltagelse 
 • kan reflektere over styrker og svakheter ved informasjonskilder

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om vernepleiefaglig problemstillinger og yrkesutøvelse 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer, simulering, framlegg og gruppearbeid. 

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Gruppeoppgave om vernepleierens rolle og funksjon. Omfang inntil 3000. Ved ikke-bestått oppgave, må oppgaven omarbeides og leveres på nytt.

2. Skriftlig refleksjonsoppgave i Kunnskapsbasert praksis.

Arbeidskravene er gyldig i 3 semester.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over 2 dager.

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.  

Ny eksamen
Foregår som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVP130 - Vernepleie - fag og profesjon - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • VPL5-106 - Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • VPD5-106 - Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng