Hopp til innhald

DRA304 Teaterhistorie og teaterproduksjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2021/2022.

Emnet setter hovedfokus på teaterhistorie og teaterproduksjon. Emnet gir en innføring i teaterhistorie med særlig vekt på klassisk teater, dramaturgi og tradisjoner. Skuespillertrening, manusarbeid, produksjon og regi står sentralt. 

Emnet åpnes for innreisende studenter. For å fylle kravet om tre måneders utvekslingsstipend forutsettes det at innreisende studenter får et tilleggskurs 5 sp knyttet til prosessdrama.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

  • Teatrets historie med særlig vekt på klassisk teater
  • Dramatiske virkemidler

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

  • Bruke kropp og stemme som uttrykksmidler
  • Bruke teatrale virkemidler

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

  • Spille en rolle og være del av et ensemble

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Scenisk produksjon gjennom arbeid individuelt, i gruppe og hel klasse, teaterformidling, workshops, forelesninger og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Muntlig presentasjon (ca. 60 min) og en skriftlig analyseoppgave (min. 1500 ord) knyttet til en del av teaterhistorien.
  • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Det foreligger retningslinjer for arbeidskravet. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe.

Med utgangspunkt i klassisk teater, skal studentene i ensembler produsere en forestilling (ca. 7 studenter pr. ensemble, varighet ca. 25 minutter pr. forestilling). Eksamen er visning av denne forestillingen.

Gruppen får en felles karakter, der gruppens produksjon som helhet vurderes. I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt praktisk eksamen gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler