Hopp til innhald

KAR502 Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for å utvikle individuell kompetanse i å kritisk vurdere bidrag fra ulike kunnskapsformer, som grunnlag for beslutninger i praksis. Grunnleggende statistikk og litteratursøk i databaser og aktuelle nettsider inngår i emnet. I tillegg til å generell metode, vektlegger emnet evnen til å formulere problemstillinger og initiere faglig utviklingsarbeid og prosjekter. Trening i å dele sine kunnskaper med andre både ved muntlig og skriftlig fremstilling blir vektlagt. Ulike trinn i publiseringsprosessen blir gjennomgått i emnet.

Emnet vektlegger individuell evne til å utvikle kritisk vurdering av forskning med ulike forskningsdesign og å analysere forskningsartikler med kvantitativ og kvalitativ metode. Emnet vektlegger at grunnlaget for kontinuerlig fagutvikling er å knytte sammen teori og praksis, sammen med forskningsetisk bevissthet og kritisk refleksjon over forskningsetiske problemstillinger fra praksisfeltet. Karakteristikker ved god kvalitativ og kvantitativforskning vil bli gjennomgått. Videre vektlegges også statistikk brukt i medisinsk og helsefaglig litteratur.

 • Forskeren i forskningsprosessen Kunnskapsbasert praksis og clinical audit
 • Forskningsprosessen; kvantitative - og kvalitative forskningstilnærminger
 • Vitenskapsteori
 • Fortolkning og vurdering av forskningsresultater
 • Statistikk relatert til ulike forskningsdesign Dataanalyse ved ulike kvalitative forskningsdesign Reliabilitet og validitet
 • Forskningsetikk (autonomi, identitet, integritet, verdighet og menneskerettigheter)

Læringsutbytte

Fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kjenner til de vanlige deskriptive mål, forstår forutsetningen for generalisering av resultater og prinsippene bak viktige statistiske tester 
 • kan gjøre rede for ulike forskningsmetoder og hvilken type spørsmål de er egnet til å svare på
 • har kunnskap om de mest vanlige statistiske metoder 
 • kjenner til hvilke analyser og tester som bør brukes ved vanligste studiedesign 

Ferdigheter:  Studenten...

 • kan gjøre systematisk søk i databaser og redegjør for kunnskapsstatus innen et avgrenset tema 
 • kan kritisk vurdere vitenskapelige artikler med ulike forskningstilnærminger 
 • kan skrive et strukturert sammendrag (abstract) 

Generell kompetanse:  Studenten...

 • kan reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger i helsefaglig forskning 
 • kan omforme en problemstilling i klinisk praksis til et forskningsspørsmål
 • har innsikt i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid med framlegg og opposisjon, studiegruppe med integrering av teori og praksis og selvstudie

Organisering Emnet strekker seg over to semestre.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Fremlegg av «clinical audit» prosjekt i seminar

2: Skriftlig individuell statistikk test i 2.semester som en hjemmeoppgave

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i ett semester etter godkjenning

Vurderingsform

Eksamen består av to likeverdige deler og må være bestått før emnet er bestått.

Del 1, Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe. Eksamen er et «clinical audit» prosjekt/kvalitets forbedringsprosjekt som har et omfang på maks. 3000 ord. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen.

Del 2, Skriftlig individuell hjemmeeksamen i løpet av 2.semester der studenten skal kritisk vurdere en artikkel. Omfang er maks. 3000 ord.

Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen Del 1: Ved ikke bestått, må gruppen utbedre besvarelsen til ny eksamen. Del 2: Ved ikke bestått, studenten vurdere en ny artikkel til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler