Hopp til innhald

KAR503 Fordypning i kardiologisk sykepleie og klinisk fagledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Klinisk fagledelse er et overordnet tema i dette emnet. Dette omfatter klinisk fagledelse på individ og systemnivå, og innebærer å arbeide kunnskapsbasert. Emnet skal kvalifisere til spesialisert og utvidet handlingskompetanse innen klinisk kardiologisk sykepleie. For å imøtekomme utfordringene i helsetjenesten er det behov for en kombinasjon av klinisk spesialistkompetanse med evne til klinisk fagledelse basert på forskningsbasert kunnskapstilegnelse og problemløsning. Refleksjon og erfaringsutveksling knyttet til klinisk fagutøvelse skal bidra til at forskningsbasert kunnskap integreres med klinisk erfaring og brukerkunnskap og tilpasses kontekst for utøvelse. Emnet legger vekt på å oppøve evnen til å foreta selvstendige kliniske vurderinger i komplekse situasjoner hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene.

Fagutøvelsen krever samarbeid med bruker/pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et enhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Emnet legger vekt på på å tilegne kunnskap, holdninger og generell kompetanse slik at brukere og pasienter får faglig forsvarlig pleie og behandling, samt at etiske og juridiske forhold blir ivaretatt.

Tema som belyses i dette emnet skal være knyttet til sykepleiefaglige utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling knyttet til disse fokusområdene. Det skal være en tydelig sammenheng mellom valg av fokusområde, fordypningsoppgave og kliniske studier. Det vil si at det skal være sammenheng mellom læringsutbytte for kliniske studier og problemstilling i fordypningsoppgaven. Både kliniske studier og fordypningsoppgave skal være innenfor valgt fokusområde. Videreutvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis ivaretas gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven. Kompetanse i å anvende forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis skal tydeliggjøres i emnet.

Studenten kan velge fordypning i følgende fokusområder:

 • Koronarsykdom
 • Arytmi
 • Hjertesvikt
 • Barne-/voksenkirurgi

Læringsutbytte

Fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • gjør selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak, både mht. undersøkelse, forebygging og behandling
 • planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Ferdigheter: Studenten...

 • anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflekterer over egen praksis
 • mestrer komplekse situasjoner innen sin kliniske spesialitet

Generell kompetanse: Studenten...

 • tar selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak, både mht. undersøkelse, forebygging, og behandling
 • tar selvstendige kliniske vurderinger hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og -etatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens sykepleietilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og nivåer
 • veileder personer med hjertesykdom, deres pårørende og andre yrkesgrupper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudie
 • Praksisstudier

Praksisstudier: For å kunne videreutvikle praktiske ferdigheter innen spesialiteten er det i løpet av studiet lagt opp til 150 timer klinisk praksis (4 ukers hospitering). Praksis bør fortrinnsvis være på et annet sted enn eget arbeidssted. Praksissted velges i samråd med Høgskulen på Vestlandet. Det kan gjøres avtaler om at eget praksissted benyttes dersom praksisstedet er relevant for utdyping og utprøving av ny kunnskap og tidligere erfaring. På praksisstedet tilstrebes det at det skal være en ansvarlig praksisveileder/-koordinator. Kliniske studier er obligatorisk, og fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale for at praksisstudiene kan godkjennes.

Det skal utarbeides et notat med individuelt  læringsutbytte for de kliniske studiene. Læringsutbyttenotatat skal beskrive individuell progresjon i kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse, inkludert sammenhengen mellom fordypningspraksisen og -fordypningsoppgaven. Læringsutbyttenotatet skal godkjennes minst 2 uker før startet praksis.

Det skal være en tydelig sammenheng mellom valg av tema i fordypningsoppgave og kliniske studier, knyttet til læringsutbytte for fordypning i kliniske studier og problemstilling i fordypningsoppgaven. Kompetanse i å anvende forskningsbasert kunnskap i praksis skal tydeliggjøres i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Fagnotat/refleksjonsnotat knyttet til selvvalgt tema hvor studenten skal vise evne til spesialisert handlingskompetanse i praksisperioden gjennom utvikling av mål og evaluering av måloppnåelse.

2: Praksisstudier i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (150 timer)

3: Målsetting for praksisstudiene

4: Åpent fagseminar med fremlegg. Studentene presenterer sin fordypningsoppgave på et åpent, avsluttende seminar. Et abstrakt innleveres på bakgrunn av fordypningsoppgaven. Abstraktet er grunnlag for utvelgelse til henholdsvis poster eller muntlig presentasjon på fagseminaret. Alle abstrakt blir publisert i eget kompendium.

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.​

Vurderingsform

Eksamen Skriftlig individuell fordypningsoppgave med et omfang på maksimalt 5000 ord. Tema for skriftlig fordypningsarbeid kan være knyttet til: 1) forskningsprosjekter ved høgskole eller praksisfelt 2) kvalitetsprosjekter i praksisfeltet eller 3) tema som er relevante for klinisk praksis som kardiologisk sykepleier.

Fordypningsoppgaven kan være en teoretisk oppgave eller litteraturstudie, en evalueringsrapport eller en artikkel. Dersom en skriver artikkel følges mal for tidsskriftet.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått, må studentene bearbeide sin besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler