Hopp til innhald

MBUL550 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Under veiledning av en faglærer skal studenten gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette arbeidet gjennom en masteroppgave. Masteroppgaven skal demonstrere studentens evne til å behandle problemstillinger knyttet til barne- og ungdomslitteratur på en selvstendig, systematisk og analytisk måte. Masteroppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på grunnlag av kunnskapsstoffet i ett eller flere av emnene (MBUL501/502/503/504). Oppgavens tema, problemstilling og litteraturtilfang utvikles i samråd med veileder. Hver student får en hovedveileder. Det inngås individuelle forpliktende veiledningsavtaler.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor det barnelitterære forskningsfeltet og spesialisert innsikt i et avgrenset område på dette feltet
 • har inngående kunnskap om barnelitteraturforskningens vitenskapsteori og metode
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteraturens historie, egenart og danningspotensial.

Ferdigheter

Studenten

 • kan på en selvstendig måte bruke relevant teori og metode knyttet til det barnelitterære forskningsfeltet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan gjennomføre et profesjonsrettet, selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere og drøfte faglige problemstillinger innen barnelitteraturforskningen både med spesialister og med allmennheten

Krav til forkunnskaper

MBUL501, MBUL502, MBUL503 og MBUL504.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak studentdrevet i tett dialog med veileder og med obligatorisk skriveseminar en gang i måneden fra august til mars. Plan for seminardager vil foreligge ved studiestart.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent prosjektbeskrivelse, 80% deltakelse ved skriveseminar og forelesning knyttet til masteroppgaven. Forelesningen er en åpen forelesning på 20 min. og skal ta opp sentrale perspektiver i masteroppgaven. Den vil normalt bli arrangert  i mars/april 4.semester.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Masteroppgaven
 • Fagsamtale (justerende muntlig eksamen)

Masteroppgaven: Omfang 80-110 sider. Nærmere retningslinjer for oppgaveformatering, referanser o.l. gis av emneansvarlige. Oppgaven skrives enten på engelsk eller norsk avhengig av fordypningsfag.

Fagsamtale: Fagsamtalen er en lukket faglig samtale på 25-30 min. mellom studenten og intern og ekstern sensor. Samtalen er knyttet til masteroppgaven. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler