Hopp til innhald

BARN506 Klinisk studie i barnesykepleie 3

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 14 uker kliniske studier fordype seg i barnesykepleie og fagledelse. Det legges vekt på en reflektert og integrert bruk av kunnskaper basert på forskning, egne og fagfellers erfaringer, og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i barnesykepleie. På dette nivået forventes at studenten skal utvikle kompetanse til å ta selvstendig ansvar for en pasient. Selvstendighet i å kunne identifisere og utøve barnesykepleie også i komplekse situasjoner vektlegges. Fokus på pasientens trygghet og velvære, pasientopplevelser og pasientsikkerhet, skal være en integrert del i utøvelsen av barnesykepleie.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avansert kunnskap om barnesykepleie som fag, og barnesykepleiers funksjon og ansvar i helsevesenet og samfunn
 • har inngående kunnskaper om og kan reflektere over barnesykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar i ny eller aktuell avdeling
 • har avansert kunnskap om hvordan observere, identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov for sykepleie med svikt eller ved trussel om svikt i vitale funksjoner
 • kan analysere og formidle kunnskap ift observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutt/kritisk syke pasienten og utføre helhetlig barnesykepleie selvstendig
 • har kunnskaper om barnesykepleierens rolle og funksjon i det tverrfaglige teamet

Ferdigheter: Studenten...

 • kan prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk syke sine livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes
 • kan selvstendig observere, vurdere, iverksette og revurdere tiltak i utøvelse av barnesykepleie
 • kan planlegge mottak av akutte og labile pasienter selvstendig og ta imot i samarbeid med veileder
 • kan anvende avansert elektromedisinsk utstyr forsvarlig under behandling og overvåkning, og ta hensyn til pasientens fysiske og psykiske reaksjoner knyttet til bruken av utstyret
 • kan anvende ulike dokumentasjonsformer, kurveføring og medikament administrasjon,samt rapportere den utførte sykepleie
 • kan ha selvstendig ansvar for den stabile pasienten
 • kan kommunisere og samarbeide i det tverrfaglige teamet rundt pasienten

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan selvstendig utøve barnesykepleie til pasienter og pårørende
 • kan bidra selvstendig til fagutvikling, forskning og formidling i barnesykepleie gjennom å utarbeide eit skriftlig arbeid tilknyttet praksisstedets problemområder, maksimalt 1500 ord. 
 • kan ta initiativ til å reflektere over etiske dilemma med pasient og pårørende, og ta ansvar for å drøfte etiske utfordringer i det tverrfaglige teamet
 • kan vise integrert forståelse for pasient sikkerhet i utøvelse av barnesykepleie

Krav til forkunnskaper

Bestått BARN505

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet består av 14 uker praksis som skal omfatte følgende avdelinger:

 • Nyfødtintensiv avdeling
 • Barnemedisinske og barnekirurgiske avdelinger
 • Evnt. deler av praksis barnepoliklinikk og barneovervaking tilhøyrande aktuell sengepost

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I tillegg inngår skriftlig arbeid som består av praksisrapporter maksimalt 500 ord, og en kasuistikkrapport på maksimalt1500 ord. 

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emnet kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode:  Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode. 

Se https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/sjukepleie/informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler