Hopp til innhald

BIDR213 Folkehelsearbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet folkehelsearbeid gir innføring i sentrale omgrep, teoriar og prinsipp knytt til folkehelsearbeid. Gjennom emnet skal ein lære om sentrale faktorar som kan påverke helse og livskvalitet på gruppe- og befolkningsnivå, med spesielt fokus på fysisk aktivitet. Studentane skal arbeide med korleis ein kan leggje til rette i samfunnet for å fremje helse i befolkninga og redusere sosial skilnad i helse. I løpet av emnet skal studentane planlegge og gjennomføre eit folkehelseprosjekt i samarbeid med ein kommune eller som anna prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:  

Kunnskapar

Studenten

 • kan gjere greie for relevante omgrep og teoriar knytt til folkehelsearbeid
 • kan gjere greie for sentrale folkehelseutfordringar
 • kan beskrive faktorar som påverkar folkehelsa og livskvalitet
 • kan forklare ulike strategiar, sentrale prinsipp og føringar for folkehelsearbeid
 • kan beskrive ulike aktørar og ulike nivå i folkehelsearbeidet både nasjonalt og internasjonalt
 • kan gjere greie for viktige fasar i prosjektarbeid
 • kan gjere greie for ulike målemetodar for fysisk aktivitet
 • kan gjere greie for dei nasjonale anbefalingane for fysisk aktivitet og kosthald

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere over etiske utfordringar knytt til folkehelsearbeid
 • kan innhente kunnskap om status for indikatorar på folkehelse og faktorar som påverkar helse og livskvalitet
 • kan vurdere helsefremmande og førebyggande strategiar og tiltak i lys av folkehelseutfordringar og bærekraftsmåla
 • kan vurdere egna evalueringsmetodar for folkehelsetiltak

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, vurdere, gjennomføre og evaluere eit folkehelseprosjekt basert på tileigna kunnskap og ferdigheiter

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer er førelesingar, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneheld både teoretiske og praktiske timar med fokus på studentaktive læringsformer og praktisk prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Godkjend prosjektplan (skriftleg)
 • Godkjend gjennomført prosjekt
 • Framlegg og refleksjon av gjennomført prosjekt (munnleg)

Vurderingsform

Emnet har to deleksamenar som går over sju dagar:

 • Heimeeksamen i gruppe (vekta 50%): Video av prosess rundt eit folkehelseprosjekt
 • Individuell skriftleg oppgåve (vekta 50%): Tilhøyrande individuelt refleksjonsnotat

Karakterskala: A-F, der F er ikkje greidd. 

Ved ny eksamen leverer studenten/gruppa omarbeida deleksamen. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel