Hopp til innhald

FLKI8102 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole emne 2, har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer og mentor for nyutdannede.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonskvalifisering gjennom veiledning av nyutdannede lærere, kollegaer og lærerstudenter.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning på arbeidsplassen. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

Utdanningen kan danne grunnlag for videre spesialisering, både på master- og Phd.nivå

Sentrale temaer i studiet er:

 • Endring og utfordringer knyttet til rollen som veileder i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har inngående kunnskap om profesjonsveiledning og utvikling av lærarar sitt profesjonelle læringsfellesskap
 • har avansert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole 
 • ha inngående kunnskap om veiledning, endring- og utviklingsprosesser på systemnivå
 • ha kunnskap om teknologi, praksisorientert forskning og endring- og utviklingsprosesser i barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for veiledning av nyutdannede lærere, med utgangspunkt i den enkelte sitt behov
 • har gode ferdigheter i å samhandle med ulike aktører i barnehage/skole om profesjonskvalifisering- og læring i virksomheten

Generell kompetanse

Studenten

 • kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemma i rollen som veileder og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til utvikling og endring av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskaper

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes individuelt, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/ skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Læringsaktivitetene vil være knyttet til et prosjekt gjennom hele emnet, knyttet til endrings-, og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltagelse 
 • Obligatoriske læringsaktiviteter, 2 skriftlige og et digitalt

Læringsaktivitetene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle læringsaktivitetene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

 • Prosjektoppgave, individuell skriftlig fagtekst, 4000 ord +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Ny/utsatt eksamen:  

Prosjektoppgave, individuell skriftlig fagtekst

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler