Hopp til innhald

FM2-PRO-15 Profesjonsfag 2: Læreren, eleven og kulturskolen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om lærerprofesjonen, spesielt med fokus på kulturskolefeltet og tverrfaglig prosjektarbeid. Det er et viktig poeng at studentene etter gjennomført emne skal være i stand til å trekke linjer mellom fagdidaktikk og pedagogikk, og relatere sine kunnskaper i disse fagene til de musikkfaglige disiplinene og praksis. Studentene skal også kunne reflektere over og grunngi egne valg i lys av skoleverket og kulturskolen sine læreplanverk, forskrifter og lover.

Gjennom arbeidet i emne FM2-PRO-15 skal studentene kunne reflektere over sin egen rolle som lærere, og gi dem kunnskap om ulike perspektiv på læring og kunnskap. Emnet skal fokusere på en bevisstgjøring av hvordan egne og kollegaers fag-, lærings- og kunnskapssyn kan påvirke pedagogisk praksis i ulike kontekster. Undervisningen i fagdidaktikk skal gi studentene redskap til å forberede, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkpedagogiske praksiser og bidra til at de kan fungere som instrumentallærere for elever på ulike nivå.

Emnet inneholder tema som kreativitetsteori, formell og uformell musikkopplæring, musikk og identitet, gruppeprosesser og kunnskapsteori. I tillegg vil studentene få en innføring i sentrale fagdidaktiske begreper, metodikk og tema rettet mot arbeid i kulturskole og det frivillige musikklivet. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kjennskap til teorier om motivasjon og mestring og hvordan elevenes kontekst i hjem, fritid og skole kan påvirke læring
 • har kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske og motoriske utvikling
 • har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og hvordan praktiske og estetiske tilnærmingsmåter kan bidra til å håndtere og forebygge konflikter og mobbing
 • har kunnskap om kulturskolen som organisasjon og samarbeid med kolleger, elever, foresatte og eksterne instanser, samt kjennskap til kulturskolehistorie og planverk knyttet opp mot dette skoleslaget
 • har kunnskap om tverrfaglig arbeid som metode, gruppeprosesser og kreativitetsteori
 • har kunnskap om uformell og formell musikkopplæring og tema som omhandler spørsmål knyttet til musikk og identitet
 • har kunnskap om gehørspill, noteinnlæring, mesterlære, øving og undervisning og om musikklæreren som leder og tilrettelegger for individuell og gruppedelt instrumentalundervisning
 • har kunnskap om musikkmetodikk innrettet mot arbeid i kulturskole og det frivillige musikklivet

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere seg skriftlig og i en akademisk skrivemåte omkring tema fra pensum, reflektere over pensum skriftlig og muntlig, samt presentere sine synspunkt og argumentere kunnskapsbasert
 • kan legge til rette for kommunikasjon og samhandling i forbindelse med musikkundervisning og tverrfaglig prosjektarbeid innenfor de praktiske-estetiske fagene i kulturskole og grunnskole
 • kan legge til rette for kreative prosesser, estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse og nyttiggjøre seg lokalt arbeids - og kulturliv i elevenes læring
 • kan bruke ulike uttrykk og teknikker i utøvende og skapende musikkfaglige og fagdidaktiske aktiviteter
 • forstår samfunnsmessige og etiske perspektiver knyttet til teknologi- og medieutviklingen og kan bidra til at barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer
 • kan reflektere over egen rolle som formidler og musikklærer med fokus på instrumentalundervisning i kulturskole og lignende skoleslag
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosesser knyttet til instrumentalundervisning og begrunne valg knyttet til disse prosessene med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ta profesjonelt ansvar og ivareta de forpliktelsene som samfunnsmandatet og relasjonen til den enkelte elev gir
 • kan vise evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle opplæringsarenaer
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, kulturelle, personlige og sosiale læring og utvikling
 • kan anvende og drøfte relevante musikkmetodiske og didaktiske prinsipp med tanke på instrumentalundervisning
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk i flerfaglige tema- og prosjektarbeid i framtidige yrkesroller

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Profesjonsfag 1, FM1-PRO-15

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske læringsaktiviteter - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

Det er krav til aktiv deltaking og obligatoriske læringsaktiviteter i undervisninga, hvilken deler dette gjelder vert publisert i plan for semesteret ved oppstart. 

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen a 45 minutt.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler