Hopp til innhald

JOR507 Kliniske studier del 3 - Jordmorfag ved normale og avvikende forhold

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet består av kliniske studier, og bygger videre på emnene  JOR502, JOR503, JOR505, og JOR506. Emnet finner sted 8 uker i 3. semester. Studenten skal ha en studiedag hver annen uke, som skal markeres i turnus. Studenten skal ha et gjennomsnittlig timeantall som tilsvarer en 90 % stilling.

Studenten skal oppøve sine kliniske ferdigheter og vurderingsevner, knyttet til jordmors funksjons- og ansvarsområde i møte med normale og avvikende forhold i fødselsomsorgen og gynekologisk avdeling samt helsestasjon for ungdom. Avanserte kunnskaper om de normale prosesser rundt svangerskap, fødsel og barseltid danner grunnlag for å forstå avvik. Kvinners opplevelse av fødselen diskuteres og vektlegges i dette emnet. Dilemmaene som kan oppstå ved forsvarlig bruk av teknologi, samtidig som den jordmorfaglige omsorgen skal ivaretas diskuteres. Teori omkring kompliserte forhold i svangerskap, fødsel, barsel og nyfødte er sentralt i dette emnet.

Innholdet i emnet vil variere avhengig av praksisstedets virksomhet, og vil dermed tilby varierte arenaer for kliniske studier.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

 • har inngående kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser

Ferdigheter:
Studenten ...

 • kan arbeide kunnskapsbasert i svangerskap, fødsels - og barselomsorgen.
 • kan demonstrere teoretisk og praktisk kunnskap i svangerskapet, under fødselen, og i barseltiden ved avvikende tilstander hos kvinnen og barn/foster i samråd med veileder.
 • kan under veiledning foreslå og iverksette relevante tiltak ved unormale forhold i svangerskap, fødsel og barseltiden.
 • kan vurdere kvinnens rier og vurdere tiltak for å fremme progresjon i fødsel, samt iverksette disse tiltakene i samarbeid med veileder.
 • kan vurdere fosterets leie, innstillig og symfyse-fundus mål i samarbeid med veileder.
 • kan vurdere ulike metoder for fosterovervåkning i den normale og avvikende fødsel i samarbeid med veileder, samt iverksette relevante tiltak for fosterovervåkning i den normale og avvikende fødsel.
 • kan dokumenterer egen praksis i henhold til gjeldende retningslinjer og krav for tjenesten.
 • kan observere og iverksette tiltak overfor kvinnen for å fremme de fysiologiske barselprosessene i samarbeid med veileder.
 • kan observere og iverksette tiltak overfor det nyfødte barnet for å fremme de fysiologiske barselprosessene i samarbeid med veileder.
 • kan under veiledning gi rådgivning, undervisning og veiledning innen reproduktiv helse, seksualitet og familieplanlegging.

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • har handlingskompetanse i forhold til de retningslinjer som organiserer og regulerer jordmors arbeid i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen ved ulike fødenivå.
 • kan under veiledning arbeide tverrprofesjonelt ved å samarbeide med andre faggrupper.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om veiledning og kommunikasjon i utøvelse innenfor jordmors fag- og ansvarsområde i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i komplekse situasjoner
 • kan gjennomføre arbeidsoppgaver som tilkjennegir kunnskaper og ferdigheter om en individuell og familiesentret omsorg

Krav til forkunnskaper

Bestått JOR502, JOR503, MAMET1J, JOR505 og JOR506

Undervisnings- og læringsformer

Individuell, skriftlig dokumentasjon med beskrivelse av læringsprogresjon, og fokusområde for videre læring. Studenten veiledes av ansatte ved praksisplassene og fra høgskolen. Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden. Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

 • Evaluering og refleksjon over egen læring i praksis
 • Antall timer i praksis skal utgjøre 255 timer i JOR507
 • Obligatorisk deltagelse på klinikk
 • Det er krav om 90% frammøte i emnet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Sluttvurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. 

Kontaktlærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Egenvurdering av egen læringsprogresjon i praksis skal dokumenteres og leveres kontaktlærer, praksisveileder og praksislærer senest dagen før sluttevaluering.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler